Samfällighetsförenings avdragsrätt för uppförande av garage

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att delägarna (bostadsrättsföreningarna) av en samfällighetsförening inte har avdragsrätt för ingående moms för uppförande av garage när samfällighetsföreningen i eget namn upplåter parkeringsplatserna. Dock har samfällighetsföreningen, om denne själv upphandlar entreprenaden, avdragsrätt för ingående moms eftersom uppförandet är direkt hänförligt till, och nödvändigt för, föreningens momspliktiga parkeringsverksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har genom sin dom i mål nr 5334-14 avgjort det överklagade förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden.

Bakgrunden var att två bostadsrättsföreningar skulle uppföra ett gemensamt garage i samband med uppförande av flerbostadsfastigheter. En gemensamhetsanläggning inrättades efter beslut från Lantmäteriet vilket angav att ändamålet för gemensamhetsanläggningen är parkeringsgarage. För förvaltningen av denna bildades en samfällighetsförening bestående av bostadsrättföreningarna.

Två frågor ställdes till Skatterättsnämnden. Den första var ifall bostadsrättsföreningarna har rätt till avdrag för ingående moms om bostadsrättsföreningarna upphandlar entreprenaden och därefter mot ersättning hyr ut garaget till samfällighetsföreningen för parkeringsplatsupplåtelse. Den andra om samfällighetsföreningen har avdragsrätt för ingående moms om istället de upphandlar entreprenaden.

I den första frågan fastställer HFD Skatterättsnämndens förhandsbesked som sa att eftersom samfällighetsföreningen redan disponerar över anläggningen genom myndighetsbeslut, och det framgår av beslutet att garaget ska byggas och drivas av en samfällighet, kan betalningar till bostadsrättsföreningarna för att få bedriva parkeringsverksamhet inte anses utgöra ersättning för tillhandahållande av tjänster. Bostadsrättsföreningarna bedriver således ingen ekonomisk verksamhet och har därmed ingen omsättning direkt kopplat till upprättandet vilket innebär att de inte heller har rätt till avdrag för ingående moms.

Skatteverket överklagade den andra frågan där samfällighetsföreningen bedömdes ha avdragsrätt. Skatteverket anförde i överklagan att samfällighetsföreningen får anses bedriva två verksamheter, dels momspliktig parkeringsverksamhet och dels stadgeenlig förvaltning. Skatteverket ansåg att uppförandet var hänförligt till förvaltningsverksamheten och att avdragsrätt därför inte föreligger. HFD fastställde dock Skatterättsnämndens förhandsbesked även i denna del och anförde att garaget är en nödvändig förutsättning för den momspliktiga parkeringsverksamheten samfällighetsföreningen ska bedriva. Kostnaden för uppförandet har därför ett direkt och omedelbart samband med samfällighetsföreningens momspliktiga verksamhet vilket innebär att föreningen har avdragsrätt för ingående moms.

Kommentar

Vi instämmer med både Skatterättsnämndens och HFD:s slutsatser i båda frågorna. Dock vidhåller vi, i enlighet med vår tidigare kommentar att första frågan är avgjord på fel grunder. Vi anser inte att det följer av Lantmäteriets beslut, vilket har sin grund i anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter, att det är samfälligheten som ska bygga garaget. Vi anser bara det följer av beslutet att samfällighetsföreningen är ansvarig för drift och förvaltning.