Ökat samarbete ska förhindra skatteflykt

EU:s finansministrar har vid det senaste Ekofin-mötet den 6 oktober enats om ökat informationsutbyte för förhindrande av gränsöverskridande skatteplanering bland större företag. Det förslag man kommit överens om möjliggör för stater att automatiskt utbyta information om förhandsbesked och internprissättningsbesked i avsikt att motverka aggressiv skatteplanering och skatteflykt.

Överenskommelsen är ett utkast till direktiv vars syfte är att förbättra insynen i de förhandsbesked respektive beslut om internprissättningar som företag erhåller från utländska skattemyndigheter. Medlemsstater som tar emot denna information ska kunna begära in kompletterande information för att analysera hur företagen beskattas. Undantag från detta informationsutbyte får ske för mindre och medelstora företag.

Direktivet är ett av flera initiativ som EU-kommissionen planerar att lägga fram för förhindrande av skatteflykt bland stora företag.

Läs mer om detta möte här

Läs EY:s globala Tax Alert: EU Council reaches political agreement on the automatic exchange of information on tax rulings