Slutgiltiga BEPS-rapporter publicerade av OECD

OECD publicerade den 5 oktober slutgiltiga rapporter avseende samtliga 15 fokusområden som det två år långa Base Erosion and Profit Shifting-projektet (BEPS-projektet) berört. De 15 fokusområdena presenterades under 2013 och lyfte fram åtgärder inom varje område med syfte att minska internationell skatteflykt. Målet med BEPS-projektet har varit att ta fram rekommendationer och verktyg för myndigeter att implementera på lokal nivå och därigenom skapa ett omfattande och harmoniserat regelverk för internationell beskattning.

Projektet har drivits av OECD och G20 i samarbete med utvecklingsländer, näringsliv, den akademiska världen och andra intresseorganisationer och har resulterat i 13 rapporter (åtgärdspunkterna 8-10 är sammanfogade i en rapport) samt ett sammanfattande dokument. Rapporterna innehåller omfattande rekommendationer och ”minimum standards” för att åstadkomma betydande förändringar av nuvarande internationella skatteregler inom, bland annat, internprissättning och country-by-country reporting, ”treaty shopping”, avdragsrätt för räntekostnader, fasta driftställen, begränsningar i skatteavtal m.m. De slutgiltiga rapporterna innehåller även rekommendationer för effektivisering av processerna vid ömsesidiga överenskommelser, vilket är en åtgärd som syftar till att minska risken för dubbelbeskattning trots ökade åtgärder för att eliminera dubbel icke-beskattning.

BEPS-projektet och slutrapporterna kommer att presenteras för G20s finansministrar under ett möte i Lima, Peru, torsdagen den 8 oktober och kommer vidare att diskuteras under ett G20 möte 15-16 november i Antalya, Turkiet, då fokus kommer att ligga på implementering och uppföljning av BEPS-projektet och möjligheterna att bilda ett ramverk inom vilket ytterligare länder kan inkluderas i arbetet.

Kommentar

Rapporterna innehåller många nyheter men ligger även till viss del i linje med de diskussionsutkast som tidigare publicerats. Ur ett internprissättningsperspektiv kan noteras att diskussionsutkastet för country-by-country reporting (CbCR) som publicerades i september 2014 i princip är oförändrat. Däremot har BEPS-projektet i stort inneburit stora förändringar jämfört med tidigare riktlinjer för internprissättning och fokus inom området kommer sannolikt att vara fortsatt stort. Samtliga bolag som har gränsöverskridande transaktioner bör därmed se över sin internprissättningsstrategi för att minska risken för dubbelbeskattning.

Implementeringen av alla åtgärder kommer till viss del att dröja men ur ett internprissättningsperspektiv och country-by-country reporting-perspektiv har vissa länder redan börjat implementera de nya riktlinjerna genom ny lokal lagstiftning.

Företag bör utvärdera vilka aspekter av BEPS-projektet som kan ha störst inverkan på verksamheten och hålla sig informerade om utvecklingen inom OECD och i enskilda länder.

Olov Persson

Se de slutgiltiga BEPS-rapporterna här

Läs vår globala Tax Alert: OECD releases final reports on BEPS Action Plan

 

Kontakt
Olov Persson 
070-318 94 48