Regelförslag för att unvika skatteundandragande

Regeringen överlämnade i dag två propositioner: Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt, vilken innefattar förslag som ska motverka dels att företag utnyttjar olikheter i länders skattesystem för undkommade av beskattning, dels att företag och fysiska personer undviker skyldigheten att betala kupongskatt. Den andra propositionen, Beskattning av säkerhetsreserv, innehåller förslag till ändringar i lagstiftningen för säkerhetsreserv. Även med detta förslag minskar risken för skatteundandragande.

Vi har tidigare skrivit om lagrådsremisserna avseende detta, se här och här, och nu har regeringen som sagt överlämnat propositioner till riksdagen.

Förslagen är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2016. 

Propositionerna finns att läsa här och här

Magnus Wickström