Gåva av aktier kan reducera skatten från 57 % till 25 %

3:12-statusen på aktier övergår inte automatiskt till mottagaren när aktier byter ägare genom en gåva. Det klargör Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked som avsåg den skatterättsliga statusen på aktier, kvalificerade eller okvalificerade, efter gåva.

Skatterättsnämnden klarlägger att själva kvalifikationen i sig inte övergår till mottagaren av andelarna som en del av kontinuiteten (på samma sätt som omkostnadsbeloppet), utan att mottagaren skall göra en egen prövning av om andelarna är kvalificerade eller ej. 

Vår kommentar

Målet öppnar upp för flera intressanta frågor. För det första finns det troligen en hel del ägarstrukturer där en ägarfamilj behandlar alla andelar i företaget som kvalificerade men där vissa andelar rätteligen skall anses okvalificerade. I vissa fall medför detta i steg 2, om mer än 30 % av andelarna i företaget är okvalificerade och detta förhållande förelegat under minst fem år, att utomståenderegeln gör att alla andelar i bolaget skall anses okvalificerade. Sparade gränsbelopp till 20 % skatt går därför förlorade och all utdelning/kapitalvinst beskattas till 25 % skatt hos samtliga delägare. I sådana här fall är det troligt att tidigare års utdelningar beskattats fel vilket medför att omprövningar bör ske upp till fem år bakåt i tiden.

För det andra kan det i vissa fall finnas intressanta möjligheter till skatteplanering i de fall där gränsbeloppen inte täcker en kommande utdelning/kapitalvinst. Låt oss ta ett exempel. Ett fåmansföretag ägs av de tre syskonen A, B och C. Bara A är verksam i företaget i betydande omfattning, men alla syskonens andelar anses kvalificerade eftersom A är närstående till B och C. Företaget skall säljas för 5 mkr och gränsbelopp saknas. Vid en direkt försäljning skulle A, B och C beskattas för kapitalvinsten i inkomstslaget tjänst med sannolikt ca 50-57 % skatt. Om B och C i stället lämnar sina andelar i företaget i gåva till sina barn skulle barnens andelar kunna bli okvalificerade direkt. Barnen till B och C skall nämligen själva göra en bedömning av om deras andelar är kvalificerade eller ej. Om ett barn inte själv är verksam i företaget i betydande omfattning och heller inte har någon närstående som är verksam i företaget i betydande omfattning så skall dennes andelar anses okvalificerade. Eftersom A inte ingår i närståendekretsen för barnen till B och C (förälders syskon anses inte som närstående) blir andelarna okvalificerade direkt. Vid den efterföljande försäljningen beskattas barnen till B och C för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital med 25 % skatt.

Skatteverket är för övrigt överens med Skatterättsnämnden om utfallet, mot bakgrund av hur 57 kap. inkomstskattelagen är utformat.

Det blir intressant att se om denna fråga om kontinuitet kommer att diskuteras i den s.k. 3:12-utredningen som skall lämna förslag till nya 3:12-regler senast i september 2016.

Kontakta oss gärna om du vill diskutera.

Magnus Wickström