Utomståenderegeln: HFD ändrar förhandsbesked

Högsta förvaltningsdomstolen har idag bedömt att utomståenderegeln ej är tillämplig på aktierna i ett holdingbolag eftersom ett av detta bolag delägt kommanditbolag inte lämnar utdelning. Skatterättsnämndens förhandsbesked ändras därmed.

Den sökande hade avsikten att förvärva 30 procent av andelarna i ett kommanditbolag via ett av denne helägt aktiebolag (holdingbolaget). Kommanditbolaget i sin tur avsåg att ensamt förvärva andelarna i två fastighetsförvaltande aktiebolag. Den sökande (en fysiker) skulle vara verksam i betydande omfattning i kommanditbolaget, och genom holdingbolaget, ha ensamt bestämmande inflytande över detta. Den sökande skulle varken komma att vara verksam i betydande omfattning i holdingbolaget eller i de båda fastighetsförvaltande bolagen. Resterande 70 procent av andelarna i kommanditbolaget avsågs förvärvas av mellan fem och tio investerare vilka varken skulle vara verksamma i betydande omfattning i kommanditbolaget eller i något av fastighetsbolagen. Ej heller var investerarna närstående till varandra eller till den sökande.

HFD kom fram till att då sökanden avsåg att vara verksam i betydande omfattning i kommanditbolaget så ska frågan om utomståenderegelns tillämplighet på aktierna i holdingbolaget prövas utifrån förhållandena i kommanditbolaget.

Av förutsättningarna framgick att 70 procent av andelarna i kommanditbolaget skulle ägas av andra personer än sökanden vilket innebär att de skulle i betydande omfattning äga del i bolaget. Vidare är ännu en förutsättning för utomståenderegelns tillämplighet att dessa ägare (här investorerna) har rätt till utdelning från kommanditbolaget. Så är ju icke fallet eftersom kommanditbolag inte lämnar utdelning. I och med detta faktum är ej utomståenderegeln tillämplig på aktierna i holdingbolaget och följaktligen ändrar HFD på Skatterättsnämndens förhandsbesked.  

Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 1629-15)

Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 66-14/D)