Utomståenderegeln: HFD ändrar förhandsbesked

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslutade i en dom från i dag att utomståenderegeln ej är tillämplig på aktierna i ett holdingbolag eftersom ett av detta bolag delägt kommanditbolag inte lämnar utdelning. Skatterättsnämndens förhandsbesked ändras därmed.

Den sökande hade avsikten att förvärva 30 % av andelarna i ett kommanditbolag via ett av denne helägt aktiebolag (holdingbolaget). Kommanditbolaget i sin tur avsåg att ensamt förvärva andelarna i två fastighetsförvaltande aktiebolag. Den sökande (en fysiker) skulle vara verksam i betydande omfattning i kommanditbolaget, och genom holdingbolaget, ha ensamt bestämmande inflytande över detta. Den sökande skulle varken komma att vara verksam i betydande omfattning i holdingbolaget eller i de båda fastighetsförvaltande bolagen. Resterande 70 % av andelarna i kommanditbolaget avsågs förvärvas av mellan fem och tio investerare vilka varken skulle vara verksamma i betydande omfattning i kommanditbolaget eller i något av fastighetsbolagen. Ej heller var investerarna närstående till varandra eller till den sökande.

HFD kom fram till att då sökanden avsåg att vara verksam i betydande omfattning i kommanditbolaget så ska frågan om utomståenderegelns tillämplighet på aktierna i holdingbolaget prövas utifrån förhållandena i kommanditbolaget.

Av förutsättningarna framgick att 70 % av andelarna i kommanditbolaget skulle ägas av andra personer än sökanden vilket innebär att de skulle i betydande omfattning äga del i bolaget. Vidare är ännu en förutsättning för utomståenderegelns tillämplighet att dessa ägare (här investorerna) har rätt till utdelning från kommanditbolaget. Så är ju icke fallet eftersom kommanditbolag inte lämnar utdelning. I och med detta faktum är ej utomståenderegeln tillämplig på aktierna i holdingbolaget och följaktligen ändrar HFD på Skatterättsnämndens förhandsbesked, 66-14/D daterat den 3 mars 2015.  

Magnus Wickström

HFD-domen (mål nr 1629-15)

SRN:s förhandsbesked (dnr 66-14/D)