Nederländerna: nya dokumentationskrav

Den 15 september 2015 publicerades ett nederländskt lagförslag avseende bolagsbeskattning (1) (se info nedan) . De föreslagna ändringarna inkluderar åtgärder för att anpassa den nederländska skattelagstiftningen till G20/OECD:s projekt Base Erosion and Profit Shifting (”BEPS”) Action 13. Lagförslaget innebär att bolag kommer bli skyldiga att upprätta dokumentation enligt OECD:s ”three-tier approach” (dvs. Masterfile, Local file och CbCr, 2) se tidigare artikel rörande BEPS Action 13 nedan ). Reglerna kommer att tillämpas från och med räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2016 eller senare.

Country-by-Country-rapportering (”CbCr”) kommer att vara aktuellt för nederländska skattesubjekt som är del av en multinationell koncern med en omsättning som överstiger 750 miljoner euro. Enligt lagförslaget är det nederländska bolaget (när det inte utgör koncernens moderbolag) skyldigt att lämna in CbC-rapporten till den nederländska skattemyndigheten i följande fall:

  • Landet där det ultimata moderbolaget har skattehemvist har inte etablerat CbCr-krav;
  • Landet där det ultimata moderbolaget har skattehemvist har inte signerat avtal om automatiskt informationsutbyte med Nederländerna rörande CbC-rapportering (senast 12 månader efter räkenskapsårets sista dag); eller
  • Skattemyndigheten har informerat bolaget om att landet i vilket det ultimata moderbolaget har skattehemvist systematiskt har misslyckats med att uppfylla CbCr-kraven.

Den nederländska regeringen föreslår vidare att underlåtenhet eller misslyckande att uppfylla kraven för inlämnande av CbC-rapporten kommer att betraktas som ett brott. Bristande regelefterlevnad kommer att leda till böter eller skyddstillsyn i högst sex månader. I de fall där ett bolag uppsåtligen underlåter att uppfylla kraven för CbCr kan detta komma att leda till högre böter eller fängelse i högst fyra år. De föreslagna påföljderna gäller endast för CbC-rapporten och inte för Masterfile eller Local file.

När lagförslaget antagits kommer ytterligare dokumentationskrav för internprissättning att införas i Nederländerna i enlighet med OECDs ”three-tier approach”. Multinationella koncerner med närvaro i Nederländerna bör utvärdera om de nya kraven för internprissättningsdokumentation är tillämpliga för dem och bör i dessa fall omgående vidta åtgärder för att uppfylla dessa krav.

Hör gärna av er till oss för en diskussion om hur detta kan påverka er verksamhet.

Olov Persson och Amanda Modin

 

[1] Dutch Corporate Income Tax Act 1969 (CITA 1969).

[2] OECD publicerar nya riktlinjer avseende internprissättningsdokumentation inklusive s.k. country-by-country reporting.

Kontakt
Olov Persson
070-318 94 48

Amanda Modin
070-642 92 93