Budgetpropositionen 2016 – Punktskatter

Som tidigare meddelats här på Skattenätet presenterade regeringen idag sin budgetproposition för år 2016. Flertalet förslag har varit kända sedan tidigare och innebär överlag skattehöjningar på bränslen och begränsningar av skattefriheten för egenproducerad förnybar el. Något överraskande är att regeringen avser att under 2016 återkomma med förslag till sänkt reklamskatt för bl.a. dagspressen.

Höjd energiskatt på drivmedel
Höjd energiskatt på bensin, dieselbränsle och för vissa biodrivmedel. För bensin höjs energiskatten med 48 öre per liter och för dieselbränsle med 53 öre per liter exklusive mervärdesskatt. Jord- och skogsbruket föreslås få en treårig nedsättning av koldioxidskatten med 27 öre per liter utöver kompensationen för de föreslagna skattehöjningarna för diesel. Den nuvarande årliga omräkningen av energi- och koldioxidskattesatserna för bensin och dieselbränsle föreslås förutom KPI-utvecklingen också beakta utvecklingen av BNP genom en schablonuppräkning med två procentenheter. Förslagen beräknas öka skatteintäkterna med 3,82 miljarder kronor 2016.

Höjd koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer
Koldioxidskatten för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer justeras och höjs stegvis 2016 och 2018 till den generella skattenivån. På grund av justeringen minskar skatteintäkterna i förhållande till den av riksdagen beslutade budgeten med 0,28 miljarder kronor 2016 och 2017.

Förändrat undantag från skatteplikt för elektrisk kraft
Undantag från skatteplikt för el som framställts i vindkraftverk begränsas och samordnas med nya regler som gäller för annan elproduktion. Förslaget utvidgar undantaget så att det omfattar vissa aktörer som tidigare varit utestängda från skattefriheten eftersom de säljer el. Förslaget föreslås träda ikraft den 1 juli 2016 och beräknas öka skatteintäkterna med 0,10 miljarder kronor 2016 (0,19 miljarder kronor per år på helårsbasis).

Möjligheten att använda märkt olja i båtar begränsas
Medgivande att ha märkt olja i annan båt än sådan som disponeras av statliga myndigheter får lämnas endast om båten används uteslutande för annat än privat ändamål. Därutöver krävs fortfarande särskilda skäl för att medgivande att ha märkt olja i båt ska lämnas. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Förvärvaren blir skattskyldig om bränslet förbrukas för privat ändamål
Om bränsle förvärvas utan skatt eller med lägre skatt till skepp, båtar eller luftfartyg och bränslet förbrukas för privat ändamål, blir förvärvaren skattskyldig för den skatt som ska betalas på det bränsle som förbrukats för privat ändamål. Om ingen skatt eller den skatt som gäller för märkt olja har betalats för bränslet, blir förbrukaren skatt-skyldig enligt den högre skattesatsen för omärkt olja om bränslet förbrukas för privat ändamål. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Skatt på gödselmedel och bekämpningsmedel
Regeringen har inte för avsikt att återinföra den skatt på gödselmedel som avskaffades 2010. Regeringen avser dock att analysera behovet av andra former av beskattning för att minska spridning av tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen i naturen. Vidare är skatten på bekämpningsmedel som, i allt väsentligt, varit oförändrad sedan 1984 i behov av en översyn.

Reklamskatt
Regeringen avser att ta ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten för bl.a. dagspressen genom att sänka skatten med motsvarande 20 miljoner kronor från och med 2017 och med ytterligare 20 miljoner kronor från och med 2019. Hur det stegvisa avskaffandet ska utformas behöver analyseras närmare. Regeringen avser därför att under 2016 återkomma till riksdagen med ett förslag om sänkning av skatten.

Zoran Dimoski 

Kontakt
Zoran Dimoski
070-509 74 44