Budgetpropositionen 2016 – Moms

Som tidigare meddelats här på Skattenätet presenterade regeringen idag sin budgetproposition för år 2016. På momsområdet var inget av förslagen särskilt överraskande så när som på en välkommen översyn av mervärdesskattelagen för att underlätta dess tillämpning och för att anpassa den till momsdirektivet.

Skattefrihet för ideell second hand-försäljning
Skatteverket meddelade hösten 2014 ett ställningstagande där inkomster från allmännyttiga ideella föreningars och registrerade trossamfunds second hand-verksamhet var skattefri endast om verksamheten bedrevs i en butik som inte höll öppet mer än 24 timmar i veckan med till klart övervägande del ideellt arbetande personal. Då momshanteringen följer den inkomstskatterättsliga beskattningen i detta avseende innebar ställningstagandet att inkomstskattepliktig second hand-försäljning även var momspliktig.

Regeringen föreslår nu att det i inkomstskattelagen (IL) anges att allmännyttiga ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet med försäljning av skänkta varor som utnyttjas som finansieringskälla för det ideella arbetet ska vara skattefri. En sådan ändring i IL skulle således även innebära att sådan second hand-försäljning inte omfattas av momsplikt. Värt att notera är att kraven på att varorna ska vara begagnade samt främja återanvändning och återvinning är borttagna jämfört med det ursprungliga förslaget. 

Höjning av moms på biobiljetter
Regeringen föreslår att höja momsen på tillträde till biografföreställningar från 6 procent till 25 procent. De ökade kostnaderna för många biografer anser regeringen, enligt förslaget, kompenseras av att biografavgiften upphör.

Ändringen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2017.

Slussning av moms
Mervärdesskattelagen (ML) innehåller för närvarande en avdragsregel för koncerninterna tillhandahållanden av tjänster. Bestämmelsen innebär att avdragsrätten för ingående moms förs vidare i fall då koncernföretag förvärvar tjänster till momspliktig verksamhet från ett koncernföretag som det senare bolaget har saknat avdragsrätt för – en så kallad slussning av moms.

Förslaget om att slopa möjligheten till slussning har föranletts av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen då domstolen ansåg att bestämmelsen stred mot EU-rätten.

Regeringen föreslår att ändringen i ML ska träda i kraft den 1 januari 2016 och avser att under hösten återkomma till riksdagen med närmare förslag angående slopandet.

Postmoms
I april 2015 förlorade Sverige ett mål i EU-domstolen eftersom Sverige inte har undantagit frimärken samt vissa posttjänster från moms.

Regeringen föreslår således att ML ska ändras så att posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen samt försäljning av frimärken undantas från moms. Den samhällsomfattande posttjänsten utförs i dagsläget av PostNord Group AB. Individuellt förhandlade posttjänster ska dock inte omfattas av undantaget från moms.

Ändringarna i ML ska enligt förslaget träda i kraft den 1 april 2016 och avser att under hösten återkomma till riksdagen med närmare förslag angående ändringen.

Översyn av ML
Regeringen anser att ML bör ses över i syfte att göra den mer överskådlig och därmed göra reglerna mer lättillämpade samt för att anpassa ML:s regler och begrepp till Rådets direktiv 2006/112/EC (momsdirektivet).

Hur och när regeringen avser att se över ML framgår dock inte av propositionen.

Läs tidigare kommentar om budgetpropositionen