Förslag om tonnageskattesystem

Inför budgetpropositionen den 21 september meddelar nu regeringen att man kommer att föreslå att ett tonnageskattesystem bör införas. Detta för att om möjligt skapa likvärdiga konkurrensvillkor för svenska rederier visavi rederier i övriga Europa. De nya reglerna kan träda i kraft tidigast den 1 juli 2016 då tonnageskatten räknas som ett statligt stöd vilket måste anmälas och godkännas av EU-kommissionen innan ikraftträdande kan ske.

Ett nytt tonnageskattesystem kommer enligt regeringens korta meddelande att finansieras inom infrastrukturanslagen, till hälften inom sjöfartsnäringen. Det sker då dels genom att sjöfartsstödet justeras och dels genom att de ackumulerade överavskrivningarna rederierna har vid tiden då de träder in i systemet med tonnageskatt räntebeläggs.

Vi har tidigare i februari skrivit om slutbetänkandet från den utredning som arbetat med ett tonnageskattesystem, se här:

Utredningen har remissbehandlats och till övervägande del har beskeden varit positiva från myndigheter och organisationer vad beträffar möjligheten att skapa likvärdiga villkor för svenskflaggade fartyg och på så vis förbättra deras konkurrenskraft. Dock har kritik kommit i fråga om hur finansieringen ska gå till av ett införande. Vidare finns kritik om bristande konsekvensanalyser av förändringar i regelverk och i fråga om att utredningen ej beaktat att beteendet hos de skattskyldiga sannolikt kommer att påverkas. Även brister i utredningens förslag vad gäller specialregleringar där förslag i flera fall finns om säregna regleringar och introduktion av nya begrepp vilket kan leda till osäkerhet när man framgent ska tillämpa regelverket. Skatteverket exempelvis avfärdar utredningens förslag där särregleringar skapar än mer komplexitet i ett redan komplext system och detta kan öppna för skatteplanering. Även FAR har framfört kritik på flera punkter avseende föreslagna särregleringar av olika slag vilka enligt dem bör slopas eller justeras.

Av de besked regeringen nu lämnat att man återkommer med förslag om ett tonnageskattesystem framgår ej i vilken utsträckning man eventuellt beaktat den kritik som framkommit på utredningens förslag. Återstår att se hur regeringen tänker sig detta i den budgetproposition som nämnts presenteras den 21 september.

Magnus Wickström