LR-remiss: Begränsad skattefrihet utdelning m.m.

Regeringen lämnade den 4 september 2015 en remiss till Lagrådet med förslag om begränsad skattefrihet för utdelning. Förslaget, som föranletts av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (2011/96/EU), syftar till att motverka dels att företag utnyttjar olikheter i länders skattesystem för att undkomma beskattning, dels att företag och fysiska personer kringgår skyldigheten att betala kupongskatt. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

I remissen föreslås att utdelning från ett utländskt företag ska tas upp till beskattning till den del utdelningen får dras av som ränta eller liknande i det företag som lämnar utdelningen. Remissen skiljer sig från den promemoria som remitterades i april genom tillägget av ”eller liknande”. Vidare skiljer sig förslaget från promemorian genom att man inte längre föreslår att skatteflyktslagen ska utvidgas till att omfatta kupongskatt. Istället föreslås att den s.k. bulvanregeln i kupongskattelagen förtydligas och görs uttryckligen tillämplig i alla situationer för en utdelningsberättigad som innehar aktie under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från inkomstskatt.

De nya bestämmelserna om begränsad skattefrihet för utdelning samt de nya bestämmelserna i kupongskattelagen tillämpas första gången på utdelning om skattskyldigheten för utdelningen uppkommer efter den 31 december 2015. Bulvanregeln kan tillämpas på utdelningar som lämnas efter ikraftträdandet även om utdelningen härrör från en redan etablerad struktur.

Den tidigare promemorian som remitterats i april har kommenterats på Skattenätet, se här

Martin Segerström

 

Kontakt
Martin Segerström
076-101 29 31