Lägre beskattning av personaloptioner ?

Ja, det är det många som hoppas på ! Kanske kan detta bli en realitet då närings- och innovationsminister Mikael Damberg nu i en artikel i media öppnar för en sänkning av skattesatsen på personaloptioner. Som bekant arbetar en utredning som ska presentera sina förslag den 15 mars 2016 med frågor om beskattning av just personaloptioner (Incitamentsutredningen).

Under Almedalsveckan i början av juli tog regeringen emot det Svenska Startupmanifestet som skrivits av ledande företrädare för branschen. I det beskrivs dagens verklighet för de svenska startup-bolagen och vilka hinder som finns för deras expansion. Nu verkar närings-och innovationsministern vilja möta upp mot åtminstone delar av de förslag till förändring som branschen gett uttryck för i sitt manifest när han nu går ut med att Stockholm ska bli världens bästa startupstad. Som sagt utreder regeringen bl.a. frågan om personaloptioner som skulle kunna underlätta finansiering av kvalificerade medarbetare, vilket startupp-bolagen efterfrågat under lång tid.

I dag tjänstebeskattas personaloptioner som löses in med upp till ca 58 procent skatt. Det gör att Sverige har en av de högsta skattesatserna på personaloptioner i Europa och ligger långt efter USA där motsvarande skattesats är ca 20 procent. Det här gör det besvärligt att attrahera nyckelpersoner i tidiga skeden enligt bolagen själva. Mikael Damberg öppnar nu upp för en sänkning av skattesatsen.

”Vi har startat en utredning som ska vara färdig i mars. När utredningen kommer hoppas jag verkligen att det kommer förslag utifrån det som gör det lättare att attrahera personal”, säger Mikael Damberg. Han uttrycker vidare, ”Vi har ökat tempot i politiken med det tar ofta lite längre tid för oss än för bolagen på startupscenen, särskilt när det gäller skattelagstiftning. Men det här blir ett sätt för oss att höja vårt eget tempo”.

Utredningen (Incitamentsutredningen, vilken vi skrivit om tidigare, se här och här ) som ska lämna sitt slutbetänkande den 15 mars och dess förslag ska sedan ut på remiss, vilket normalt är tre månader. Huruvida därefter finansdepartementet hinner bereda remissvaren och lägga fram en lagrådsremiss och därefter en proposition för beslut i riksdagen i december 2016 är högst osäkert. Om allt det skulle kunna hinnas med skulle vi kunna ha förändrade skatteregler avseende personaloptioner så snart som 1 januari 2017. Dock kan processen komma att gå långsammare varför eventuell förändrad skattelagstiftning avseende inlösen av personaloptioner skulle kunna bli fallet 1 januari 2018. Allt detta är givetvis spekulationer. Dessutom är det närings- och innovationsministern som går ut med beskeden ovan och än har det ej hörts något från finansdepartementet hur de ser på detta.

Magnus Wickström