Fördelning av ingående moms efter skälig grund

I ett ställningstagande från 25 augusti 2015 redogör Skatteverket för sin tolkning av 8 kap. 13 § momslagen, ML, om fördelning av avdrag för ingående moms efter skälig grund. I ställningstagandet anges i vilka fall och hur en skälig fördelningsgrund ska beräknas.

I ställningstagandet redogör Skatteverket för i vilka fall en skälig fördelningsgrund, enligt deras uppfattning, ska tillämpas. Skatteverket anser bl.a. att en skälig fördelningsgrund enligt 8 kap. 13 § ML även ska tillämpas när ett förvärv både är hänförligt till en ekonomisk verksamhet som är momspliktig och till en icke-ekonomisk verksamhet.

I första hand ska den skäliga fördelningsgrunden bestämmas utifrån den faktiska användningen. Om denna inte är känd vid förvärvstillfället ska en fördelning ske efter skälig grund som så långt som möjligt motsvarar resursförbrukningen i de olika verksamhetsgrenarna.

Samma företag kan enligt Skatteverket ha flera fördelningsnycklar beroende på typ av verksamhet och kostnadsstruktur i verksamheten. Skatteverket anser att omsättningen i normalfallet ska användas som fördelningsgrund då denna ger en bra bild av resursförbrukningen. Om annan fördelningsnyckel än omsättningen mer exakt visar hur förvärv av varor och tjänster används i verksamheten, ska denna istället användas. Exempelvis bör fastighetskostnader normalt delas upp efter yta då det ger ett mer exakt resultat för att visa användningen. Andra fördelningsnycklar såsom nedlagd arbetstid är i normalfallet svår för företag att verifiera samt för Skatteverket att kontrollera. Nedlagd tid kan dock enligt Skatteverket användas när en anställd uteslutande arbetar antingen i en momspliktig eller i en momsfri verksamhet.

Kommentar

Ställningstagandet innehåller inte så många nyheter utan följer i stort Skatteverkets inställning som redan getts uttryck för i olika ärenden som är föremål för process i förvaltningsdomstolarna. Av fast praxis från EU-domstolen framgår att den aktuella bestämmelsen endast är tillämplig vid beräkning av en fördelningsgrund när momspliktig och momsfri verksamhet bedrivs. Det är därför anmärkningsvärt att Skatteverket anser att en uppdelning av ingående moms ska ske enligt 8 kap. 13 § ML även när en ekonomisk och en icke-ekonomisk verksamhet bedrivs. Enligt EU-domstolen är det upp till respektive medlemsstat att föreskriva om hur en fördelning av ingående moms ska ske mellan ekonomisk och icke ekonomisk verksamhet. Vår bedömning är att Skatteverket inte delegerats den normgivningskompetensen utan en sådan föreskrift kräver en ändring av momslagen.

Skatteverkets ställningstagande dnr 131 446423-15/111 finns att läsa i sin helhet här.

Tomas Karlsson och Emma Andersson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61