Lagrådsremiss: Beskattning av säkerhetsreserv

I förra veckan överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet innehållande förslag till införande av uttryckliga regler i vilka fall hela den s.k. säkerhetsreserven (i 39 kap. inkomstskattelagen, IL) i skadeförsäkringsföretag ska tas upp till beskattning. Förslagen i lagrådsremissen syftar således till att klargöra i vilka situationer beskattning ska påföras. Regelförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första gången på beskattningsår som inträder efter den 31 december 2015.

För att täcka förluster i försäkringsrörelsen som beror på slumpmässiga eller i övrigt svårbedömbara orsaker finns möjlighet för skadeförsäkringsföretag att göra avsättningar till säkerhetsreserv. Såsom det är i dag saknas uttryckliga regler för i vilka situationer hela säkerhetsreserven ska tas upp till beskattning. I nu lagda lagrådsremiss finns förslag att det införs uttryckliga regler i vilka fall skadeförsäkringsföretagens hela säkerhetsreserv ska beskattas. Nu lagda förslag syftar till att just klargöra i vilka fall det blir fråga om beskattning. Med lagda förslag är ändamålet också att motverka risken för att man använder säkerhetsreserven i avsikt att minska skatteinbetalningar från skadeförsäkringsföretagen.

Lagrådsremissens regeländringar föreslås som sagt träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämning ske första gången på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2015.

Magnus Wickström

Läs lagrådsremissen här