Automatiskt utbyte upplysningar finansiella konton

Alldeles nyligen överlämnade regeringen en lagrådsremiss avseende automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Bakgrunden är den utveckling som skett internationellt under senare tid. Remissen innefattar förslag till de författningar som krävs för införlivande av OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Standarden i sig innebär att finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och vidarebefordra information om deras tillgångar och kapitalinkomster till Skatteverket. Denna information ska därefter överlämnas till det land där kontohavaren har hemvist. Förslagets syfte är att minska skatteundandragande och skattefusk och i huvudsak föreslås reglerna träda i kraft fr.o.m. 1 januari 2016.

Den 29 oktober 2014 undertecknade Regeringen ett multilateralt avtal om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Avtalet följer OECDs globala standard för sådant utbyte, Common Reporting Standard eller förkortat CRS. EU antog den 9 december 2014 ett direktiv om ändring av direktivet om administrativt samarbete. Direktivändringen fick till följd att den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton togs in i EU-rätten. Standarden har sin grund i modellen för bilaterala s.k. FATCA-avtal med USA. Standarden innebär att finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om deras tillgångar och kapitalinkomster till Skatteverket varefter denna information ska överföras till det land där kontohavaren har hemvist. Den mycket breda internationella uppslutningen kring den globala standarden innebär ett globalt genombrott för automatiskt informationsutbyte i skatteärendet, och därmed för arbetet mot skatteundandragande och skattefusk.

I lagrådsremissen finns även förslag till författningsändringar som följer av ett förslag från EU-kommissionen rörande ett upphörande av det s.k. sparandedirektivet. Detta i syfte att undvika dubbelrapportering.

Här nämnda bestämmelser föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Helena Norén

Läs lagrådsremissen här

Läs våra andra artiklar:
Common Reporting Standard (CRS) (2015-04-29)
Proposition om Common Reporting Standard (CRS) (2015-10-14)

 

Kontakt
Helena Norén  
08-520 596 87