Förslag om ny utlänningsdatalag

2014 års utlänningsdatautredning har överlämnat sitt betänkande om en ny lag gällande personuppgiftbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet.

En utredning av utlänningsdata för behandling av personuppgifter på utlännings- och medborgarskapsområdet föreslår en ny lagstiftning vid namn utlänningsdatalag. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft i januari 2016 och ska göra det möjligt att uppfylla det behov som finns av att skapa ett effektivare informationsutbyte mellan berörda myndigheter och samtidigt uppfylla de kraven som finns i regeringsformen till skydd för den personliga intrigiteten.

Migrationsverket föreslås få direktåtkomst till relevanta uppgifter i vissa databaser hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att kunna effektivisera handläggning av ärenden rörande uppehållstillstånd för arbete och motverka missbruk av reglerna kring arbetskraftsinvandring, vilket i dagsläget delvis begränsas av sekretess.

Kommentar

Den nya lagstiftningen och möjligheterna att effektivisera handläggningen kan ses som ytterligare ett steg i skärpningen av regler och kontroll av arbetstillstånd. Vi på EY välkomnar den nya lagen som kommer kunna underlätta för Migrationsverket att förhindra missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring och som samtidigt tar hänsyn till den personliga integriteten.

 

Linda Ingsberg och Jenny Hellström