Holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

EU-domstolen fastställer principerna för holdingbolags avdragsrätt för ingående moms. Holdingbolag som deltar i förvaltningen av vissa, men inte alla, dotterbolag anses bedriva både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet.

EU-domstolen har nu avgjort målet C-108/14 (Larentia + Minerva) och C-109/14 (Marenave) och fastställer i avgörandena de principer för avdragsrätt som EU-domstolen slog fast i Cibo-målet (C-16/00, Cibo Particpations). I de nu avgjorda målen förtydligar EU-domstolen att holdingbolag som deltar i förvaltningen av sina dotterbolag, och därmed bedriver ekonomisk verksamhet, har full avdragsrätt för ingående moms såvida inte verksamheten delvis är undantagen från moms. Äger holdingbolaget dotterbolag som inte förvaltas anses holdingbolaget inte bedriva ekonomisk verksamhet i denna del. Holdingbolag som tillhandahåller vissa, men inte alla, dotterbolag förvaltning mot ersättning anses således bedriva både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet.  I dessa fall ska en uppdelning ske av den ingående moms som kan anses hänförlig till både den ekonomiska och icke-ekonomiska verksamheten.

 Själva metoden och kriterierna för en uppdelning av ingående moms mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet ska fastställas av respektive EU-medlemsstat. Medlemsstaterna ska föreskriva en beräkningsgrund som på ett objektivt sätt speglar den faktiska fördelningen av ingående moms mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet. Denna metod måste, enligt EU-domstolen, ta hänsyn till mervärdesskattedirektivets syfte och systematik, vilket det ankommer på de nationella domstolarna att kontrollera.

Kommentar

EU-domstolen slår nu fast att holdingbolag som tillhandahåller dotterbolag förvaltningstjänster mot ersättning bara bedriver ekonomisk verksamhet. Holdingbolag som inte tillhandahåller alla ägda bolag tjänster/varor mot ersättning anses dock bedriva icke-ekonomisk verksamhet till viss del. En uppdelning av den ingående momsen ska då göras mellan den ekonomiska och icke-ekonomiska verksamheten. Den svenska momslagen innehåller inte några bestämmelser om hur uppdelningen av ingående moms mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet ska göras. Den bestämmelse om fördelningsgrund som finns i 8 kap. 13 § momslagen gäller endast uppdelning mellan momspliktig och momsfri ekonomisk verksamhet. EU-domstolen är mycket tydlig med att denna bestämmelse inte kan tillämpas för att bestämma fördelning av ingående moms mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet. Med hänsyn till föreskriftskravet är det vår bedömning att momslagen måste kompletteras med en uttrycklig bestämmelse som på ett objektivt sätt föreskriver hur en fördelning av ingående moms ska ske mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet.

Tomas Karlsson och Johanna Ström

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61