Skärpta regler för arbetskraftsinvandring

Den 2 juli beslutade Regeringen att tillsätta en utredning för att se över reglerna i samband med arbetskraftsinvandring. Regeringens kommittédirektiv motiverar utredningen med att det enligt Migrationsverket finns ett stort behov av skärpta regler och kontroller då missbruk av gällande regelverk är stort.

Regeringen beskriver baserat på detta fyra primära områden som utredaren ska fokusera på:

  1. Krav på rättsligt bindande anställningsavtal, i stället för som i dag ett anställningserbjudande, i samband med en ansökan om arbetstillstånd.
  2. Begränsningar i arbetsgivarens möjligheter att försämra villkoren efter att ett arbetstillstånd har beviljats, till exempel ett hinder mot att omförhandla avtalet under en viss bestämd tid. Det avser framförallt lön, arbetstid och löneavdrag för kost samt logi.
  3. Sanktioner mot arbetsgivare som inte uppfyller de villkor som har legat till grund för ett arbetstillstånd.
  4. Ökade kontroller av arbetsgivare. Utredaren har också ett brett mandat att överväga andra åtgärder för att hindra utnyttjande av arbetskraft.

Resultatet av utredningen ska redovisas senast den 1 september 2016.

 

Kommentar

Sammanfattningsvis kommer regeringens utredning syfta till att skärpa både regler och kontroller av arbetstillstånd. Det finns anledningen att anta att det kommer att bli hårdare sanktioner och drygare böter vid händelse av missbruk.

Av vår erfarenhet är det ofta på grund av missförstånd av regelerverket och otydlighet i tillämpningen av lagstiftningen som avslag på arbetstillstånd sker och böter utfärdas. Det är en stor risk genom att företag därigenom kan få anmärkningar och riskera såväl framtida rätt att exempelvis delta i offentlig upphandling som generellt rykte på marknaden. Antingen genom att få ett avslag på en gällande ansökan eller att oavsiktligt fortsatt ha anställd arbetskraft som inte längre har rätt att arbeta i Sverige.

Vi på EY får många frågor gällande villkor för anställningar. Särskilt avseende utsänd arbetskraft där lön betalas i hemlandet och där den anställde får förmåner såsom boende och traktamente i Sverige. Redan idag märker vi att lagstiftningen inte är tydlig och kommer utredningen förslå ytterligare regelskärpningar är det viktigt att även handläggningen på migrationsverket hänger med så att regelverket blir tydligt och handläggningen rättssäker.

EY har vi erfarna immigrationsexperter med bred erfarenhet av hela immigrationsprocessen. Vi har därför utmärkta förutsättningar för att assistera med och besvara frågor om immigration och arbetstillstånd. Vid frågor om vår immigrationservice är du välkommen att kontakta oss. 

 

Peter Lindström och Linda Ingsberg

Kontakt
Peter Lindström
072-553 56 20