Lagförslag om slopad möjlighet till slussning av moms m.m.

Finansdepartementet har presenterat ett förslag om att göra vissa justeringar i mervärdesskattelagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Slopande av slussningsregeln

Med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen där domstolen bedömde att regeln stred mot EU-rätten samt att även dotterbolag i andra EU-länder omfattades av möjligheten till slussning anser nu Finansdepartementet att regeln ska slopas.

Moms vid överlåtelse av verksamhet

Enligt artikel 19 mervärdesskattedirektivet (2006/112/EC, momsdirektivet) utgör en överlåtelse av en verksamhet inte en omsättning i momshänseende. I mervärdesskattelagen hanteras dock verksamhetsöverlåtelser som ett undantag från moms. Även om bestämmelsen har tolkats direktivkonformt i svensk rättspraxis föreslås nu att bestämmelsen ska anpassas till momsdirektivet så att verksamhetsöverlåtelser även i mervärdesskattelagen inte anses utgöra omsättning i momshänseende.

Undantag från skatteplikt vid leveranser av varor till andra EU-länder

Av 3 kap. 30 a § mervärdesskattelagen följer att varor som transporteras från Sverige till ett annat EU-land undantas från svensk momsbeskattning om köparen är registrerad till moms i ett annat EU-land. Enligt förslaget ska bestämmelsen anpassas till EU-rätten genom att slopa kravet på köparens registrering till moms. Bestämmelsen ersätts med ett krav på att köparen ska vara en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person och agerar i denna egenskap i ett annat EU-land. 

Uttagsbeskattning av fastighetstjänster för staten

Efter en granskning uppmärksammande Riksrevisionen att statliga myndigheter inte uttagsbeskattar fastighetstjänster som de utför i egen regi vilket står i strid med mervärdesskattelagen. Finansdepartementet föreslår nu att ett undantag från uttagsbeskattning ska införas för myndigheter som har rätt till kompensation för ingående moms.

Kontakta oss gärna för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för er verksamhet.

Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61