Ok med avdrag för utländska pensionsplaner

En dom nyligen i kammarrätten ger ett bolag avdragsrätt för pensionsplansbetalningar i brittiska truster och finansiellt institut. Dock begränsas avdrag till det belopp som redovisats som kostnad av bolaget.

Bakgrunden är att bolaget i fråga yrkat avdrag för anställdas kostnader vid filialer i Storbritannien. Kostnaderna avsåg utbetalningar som gjordes i enlighet med tre pensionsplaner där betalningar från bolaget för två av dessa  gjordes till engelska truster och för en skedde betalningen till ett fristående finansiellt institut.

Kammarrätten konstaterade sammantaget efter diverse resonemang att bolaget har visat att det har rätt till avdrag för utbetalning till trusterna. Vad gäller avdrag för utbetalning till det finansiella institutet bedömer kammarrätten att avdrag under rådande omständigheter ska medges som för en allmän personalkostnad.

Kammarrätten kommer slutligen fram till en bedömning avseeende hur stora kostnader bolaget kan erhåla avdrag för som vad avser trusterna enligt följande: ” När det gäller trusterna är rätten till pension som det får förstås en andel av slutlönen och arbetsgivaren har ett kvardröjande ansvar för att utbetalda medel svarar mot utfästelserna. Sambandet mellan utbetalningarna till trusten och bolagets pensionsredovisning är då så stort att beskattningstidpunkten bör följa de allmänna bestämmelserna i 14 kap. IL och därför bör begränsas till det belopp bolaget redovisat som kostnad. Både det förhållandet att det saknas särskilda regler som tar över bestämmmelserna i 14 kap. IL och materiella skäl talar för att det bör vara så.”

Vad gäller utbetalningar till det finansiella institutet bedömer kammarrätten enligt följande: ” Utbetalningarna till Aegon (det finansiella institutet) är inte förmånsbestämda. Här finns alltså en större likhet med allmänna lönekostnader; medlen kan i princip sägas ha utbetalats till ett fristående finansiellt institut som förvaltar dem för den anställdes räkning. Också för denna bör dock i avsaknad av tydlig praxis av motsatt innebörd lagregleringen få genomslag. Även avdraget för utbetalningar till Aegon bör alltså begränsas till ett belopp som motsvarar bolagets kostnad under året.”

Återstår att se om domen kommer att överklagas.

Kammarrätten i Göteborg, dom 2015-06-23, målnr 4102-13

Magnus Wickström