Tysk punktskatt på kärnbränsle förenlig med EU-rätten

EU-domstolen har i ett nyligen meddelat förhandsavgörande bedömt att en särskild skatt på kärnbränsle inte strider mot EU-rätten.

Tyskland införde 2010 en punktskatt på kärnbränsle – plutonium 239, plutonium 241, uranium 233 och uranium 235. Skatten infördes i syfte att öka skatteintäkterna, som bl.a. skulle bidra till att inom ramen för en budgetkonsolidering och med tillämpning av principen att förorenaren ska betala, minska kostnaderna i den federala budgeten för att sanera en gruva där radioaktivt avfall från kärnbränsle lagrats.

Frågorna som EU-domstolen hade att ta ställning till var bl.a. om skatten strider mot direktiv 2003/96/EG (energiskattedirektivet) eller mot direktiv 2008/118/EG (punktskattedirektivet). 

Enligt energiskattedirektivet ska medlemsstaterna undanta s.k. harmoniserade bränslen från beskattning när de används för att producera el. EU-domstolen konstaterar att eftersom kärnbränslet i fråga inte är ett harmoniserat bränsle enligt energiskattedirektivet så omfattas det heller inte av undantaget från beskattning.

Vidare bedömer EU-domstolen att eftersom skatten inte tas ut direkt eller indirekt på konsumtionen av el, så utgör inte skatten en punktskatt eller en annan indirekt skatt på el i punktskattedirektivets mening. Bestämmelserna i punktskattedirektivet utgör därför inte hinder mot att ta ut skatten.  

Kommentar

Någon motsvarande svensk punktskatt på kärnbränsle finns inte. Däremot beskattas i Sverige den termiska effekten i kärnkraftsreaktorer, den s.k. effektskatten. Kammarrätten i Sundsvall har i ett pågående mål begärt förhandsavgörande från EU-domstolen om den svenska effektskatten strider mot energiskattedirektivet eller mot punktskattedirektivet.  Nu aktuellt förhandsavgörande gör det inte möjligt att dra några helt säkra slutsatser om effektskattens förenlighet med dessa direktiv. Omständigheter som dock talar för att effektskatten i vart fall inte torde stå i strid med punktskattedirektivet är att effektskatten i likhet med skatten på kärnbränsle tas ut hos elproducenten och att skatten får tas ut utan att el nödvändigtvis har producerats, och följaktligen utan att el har konsumerats.

Läs förhandsavgörandet (mål C-5/14)