Finansdepartementet föreslår att porto ska undantas från moms

Föranlett av att Sverige tidigare i år förlorade det s.k. postmomsmålet vid EU-domstolen har finansdepartementet tagit fram en promemoria med förslag om ändrade regler gällande postmoms.

EU-domstolen slog i det s.k. postmomsmålet fast att Sverige bryter mot momsdirektivet genom att ta ut moms på porto och vissa posttjänster (se EU-domstolens mål C‑114/14). Finansdepartementet föreslår nu en ändring av den svenska momslagen där frimärken och samhällsomfattande posttjänster undantas från moms. Ändringarna ska träda i kraft den 1 april 2016. Vissa ändringar i reglerna om omsättningsland för posttjänster och s.k. terminalavgifter kommer också att införas.

De samhällsomfattande posttjänster som ska omfattas av undantaget är enligt finansdepartementet försändelser som väger högst 20 kg. Exempel på försändelser är brev, adresserade försändelser, tidningar, tidskrifter, kataloger och paket. Förutom transportmomentet kan posttjänsterna också innefatta insamling, sortering och utdelning av post. Undantaget från skatteplikt föreslås gälla både för postförsändelser som skickas inom landet och för postförsändelser som skickas från Sverige till utlandet.

Det är endast tjänster som tillhandahålls av PostNord (som är särskilt utsett enligt Post-och telestyrelsens tillståndsvillkor) som ska omfattas av undantaget. I Sverige är PostNords samtliga omsättningar av posttjänster och frimärken i dagsläget momspliktiga enligt momslagen.

Av promemorian framgår att undantaget inte ska omfatta samhällsomfattande posttjänster för vilka villkoren har förhandlats individuellt. Som utgångspunkt förslås att tjänster som faktureras kunder enligt avtal istället för att betalas kontant bör anses vara individuellt förhandlade. Vidare anger finansdepartementet att de villkor som förhandlats fram på individuell basis ofta avser pris samt betalnings- och inlämningsvillkor och att en riktlinje för att bedöma om portopriset är individuellt förhandlat är om priset för att skicka försändelserna inte följer det allmänt gällande portopriset. 

Förbestämda standardvillkor, t.ex. prislistor som erbjuds alla kunder och rabatter som ges till alla kunder som uppfyller vissa villkor t.ex. visst antal försändelser och utförd försortering eller beroende på inlämningsställe och inlämningstidpunkt eller liknande anses, enligt promemorian, vara individuellt förhandlade villkor. Även användandet av frankeringsmaskin och rätten att använda ”porto betalt”-beteckning förutsätter ett avtalsförhållande mellan kunden och PostNord, varför sådana tjänster också kan vara individuellt förhandlade enligt finansdepartementet.

Kommentar

Finansdepartementets promemoria med ändrade regler angående postmomsen var väntad efter att EU-domstolen slagit fast att Sverige bryter mot momsdirektivet. Förslaget innebär en snäv tolkning av hur momsdirektivets undantag för posttjänster ska tillämpas, framförallt när det gäller begreppet individuellt förhandlade priser. I princip kommer varje avvikelse från det allmänt gällande portopriset innebära att priset anses individuellt förhandlat och därmed momspliktigt. Huruvida promemorians snäva tolkning av undantaget kommer att bli gällande rätt vet vi först under hösten efter att remissinstanserna har inkommit med sina yttranden och efter att en proposition har lagts. 

Det bör också noteras att rätten till återbetalning av moms uttagen i strid mot unionsrätten är absolut, varför medlemsstaterna är skyldiga att återbetala momsen vilket också följer av EU-praxis. Det finns därför all anledning för organisationer och bolag att vidta åtgärder för att bryta preskriptionstiden och begära återbetalning av den felaktigt påförda momsen.