EU-dom: Valutakursförlust näringsbetingade andelar

EU-domstolen har nu kommit med sin dom i målet X AB (C-686/13). Här var fråga om det strider mot EU-rätten att ej medge avdragsrätt för en valutakursförlust då näringsbetingade andelar försäljs. EU-domstolen kom fram till att det ej inskränkte etableringsfriheten och således ej stred mot EU-rätten att enligt svensk rätt inte medge avdrag för en valutakursförlust på en näringsbetingad andel.

Bakgrund

Fråga var om ett svenskt AB vilket ägde andelar i ett brittiskt bolag. Dessa andelar utgjorde näringsbetingade andelar. Från det år då dessa andelar förvärvats av det svenska AB:t och fram till det år då andelarna i fråga såldes uppkom en valutakursförlust och därmed fick det svenska AB:t en kapitalförlust på de försålda näringsbetingade andelarna. Man vände sig till Skatterättsnämnden för att begära förhandsbesked om det förbud som föreligger i svensk rätt mot skattemässigt avdrag för valutakursförlust i detta fall stred mot EU-rätten.

Skatterättsnämnden kom fram till att valutakursförlusten inte kunde dras av i och med att kapitalvinster och kapitalförluster på näringsbetingade andelar inte beskattas enligt svensk intern rätt. De negativa effekter som kan uppkomma på grund av valutakursförändringar i det aktuella fallet kunde därför inte sägas vara hänförliga till eller orsakade av det svenska skattesystemet. Mot denna bakgrund fann Skatterättsnämndens majoritet att den svenska lagstiftningen inte stod i strid med EU-rätten.

Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som inhämtade förhandsavgörande från EU-domstolen i denna fråga.

EU-domstolen drog slutsatsen, till skillnad mot Skatterättsnämnden, att frågan skulle prövas mot etableringsfriheten och inte den fria rörligheten för kapital. EU-domstolen kom därefter fram till att det ej föreligger någon oförmånlig behandling av utländska investeringar jämfört med svenska. En valutakursförlust inom ramen för en kapitalförlust vid avyttring av näringsbetingade andelar är inte skattemässigt avdragsgill oavsett om andelarna avser ett utländskt eller ett svenskt bolag. Här ska nämnas att när ett bolag gjort transaktioner i utländsk valuta, ska den utländska valutan omräknas till svenska kronor och ingå i det skattepliktiga underlaget för bolaget. Vid avyttring av en kapitaltillgång mot betalning i utländsk valuta ska beräkningen av vinst och förlust göras med utgångspunkt i valutakursen på förvärvs- respektive avyttringsdagen. Således ska värdeutvecklingen på både tillgången och den utländska valutan inkluderas i kapitalvinsten eller kapitalförlusten. Denna metod att inte avskilja resultatet i svensk och utländsk valuta kallas för integrationsprincipen.

EU-domstolen angav dessutom att även om ett förbud mot avdragsrätt för en valutakursförlust skulle kunna missgynna ett bolag är medlemsstaterna inte skyldiga att anpassa sina egna skattesystem efter andra länders, med hänsyn till att ett sådant investeringsbeslut (beroende på omständigheterna) kan vara mer eller mindre fördelaktigt eller ofördelaktigt. Den aktuella svenska lagstiftningen kan därför enligt domstolen inte anses inskränka etableringsfriheten.

EU-domstolen ansåg att omständigheterna inte är var jämförbara med dem som förelåg i Deutsche Shell C-293/06 med hänsyn till att den nationella beskattningen där var symmetrisk med skatteplikt för valutakursvinster och avdragsrätt för valutakursförluster. Att medge avdrag i  X ABs fall skulle ha inneburit en asymmetrisk beskattning  eftersom både vinster och förluster på näringsbetingade andelar är undantagna från beskattning.

HFD har nu att döma i detta ärende i och med ovan inhämtade förhandsavgörande från EU-domstolen.

I detta sammanhang kan påpekas att HFD även vilandeförklarat ett annat förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende valutakursförlust på koncernintern fordran i väntan på här nämnda EU-dom i ärendet ovan. Skatterättsnämnden kom fram till att den inhemska svenska skatteregeln att avdragsrätt ej föreligger för en valutakursförlust avseende en koncernintern fordran inte är förenlig med EU-rätten och medgav därför avdrag för en sådan valutakursförlust. Detta förhandsbesked från Skatterättsnämnden överklagades till HFD som nu också när här nämnda EU-dom kommit har att ta ställning till om en valutakursförlust i ett sådant sammanhang är avdragsgill. Vad gäller reglerna om valutakursförluster för fordringar så skiljer de sig från motsvarande avseende näringsbetingade andelar i så motto att en valutakursvinst på en koncernintern fordran som är en kapitaltillgång är skattepliktig medan motsvarande förlust enligt svensk rätt ej är avdragsgill. Här föreligger således en asymmetri i motsats till vad fallet är i fråga om valutakursvinster visavi valutakursförluster på näringsbetingade andelar där varken skatteplikt å ena sidan eller avdragsrätt å andra sidan föreligger. Denna skillnad gör att utgången i HFD kan bli en annan än för X AB.