Utredning:Fastighetspaketering som skatteplanering

Regeringen har i dag lämnat direktiv till en utredning i syfte att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.

Utredaren ska bl.a.

  • kartlägga och analysera den sammantagna skattemässiga situationen för företag i fastighetsbranschen (såväl skatteregler som skattebelastning),
  • särskilt kartlägga och analysera förekomsten av paketering av fastigheter som ett verktyg för skatteplanering, samt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv analysera effekterna av möjligheten respektive avsaknad av möjligheten till fastighetspaketering,
  • föreslå författningsändringar för att motverka paketering av fastigheter som ett skatteplaneringsverktyg, och
  • analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och, om det bedöms lämpligt, föreslå författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Finansminister Magdalena Andersson resonerar som följer: ” De öppningar som finns för skatteplanering genom paketering och förvärv via fastighetsbildningsåtgärder gör att det finns anledning att se över reglerna”.

Paketering av fastigheter innebär att säljare av en fastighet inte säljer fastigheten direkt utan i stället ”paketerar” fastigheten i ett aktiebolag och sedan säljer aktierna i bolaget. Genom att sälja fastigheten paketerad i ett aktiebolag minskar skattekostnaden för såväl säljaren som köparen. Fast egendom kan även i vissa fall förvärvas genom fastighetsbildningsåtgärder enbart i syfte att undkomma stämpelskatt.

Regeringen aviserade redan i sin budgetproposition i oktober 2014 att man avsåg att utreda här nämnda frågor. Det kommer således inte som någon överraskning att man nu tagit fram direktiv för en utredare att arbeta med. Med tanke på att utredningen senast den 31 mars 2017 ska lämna sitt slutbetänkande enligt dagens besked kan med det i beaktande någon ny lagstiftning knappast träda i kraft förrän tidigast 1 januari 2018.

Vi följer givetvis den fortsatta utvecklingen och återkommer med besked så snart något nytt finns att redovisa i detta avseende.

Magnus Wickström

Läs direktivet till utredningen här