Energiskatt på solel – föreslagna förändringar

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås bl.a. att el som framställs från sol i en anläggning med en installerad toppeffekt om 144 kilowatt eller mer blir skattepliktig fr.o.m. den 1 juli 2016.

Förslaget presenteras i promemorian ”Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016”. Beskattningen av el regleras i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Huvudregeln är att all el som förbrukas i Sverige är skattepliktig. Undantag görs dock bl.a. för el som framställts i Sverige av en producent som förfogar över en installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt levererar el.

Skatteverket anser att undantaget är tillämpligt även om el produceras utan generator vilket är fallet med solel. Dock får någon yrkesmässig leverans av el inte förekomma och producenten får inte förfoga över andra elproduktionsanläggningar med sammanlagd installerad generatoreffekt av 100 kilowatt eller mer.

Med nuvarande regler, och med Skatteverkets tolkning av dessa, är det möjligt att i obegränsad omfattning producera skattebefriad solel för egen förbrukning. Regeringen vill med förslaget begränsa skattebefrielsen på så sätt att el som framställs från sol i en anläggning med installerad toppeffekt om 144 kilowatt eller mer blir skattepliktig fr.o.m. den 1 juli 2016. Framställning av el från sol i anläggningar med installerad toppeffekt om mindre än 144 kilowatt kommer enligt förslaget att även efter den 1 juli 2016 vara skattebefriad under förutsättning att den framställda elen inte överförs till ett koncessionspliktigt ledningsnät och att producenten inte förfogar över andra elproduktionsanläggningar så att den sammanlagda installerade generatoreffekten uppgår till 32 kilowatt (motsvarande 144 kilowatt toppeffekt för solel) eller mer.

Kommentar

Både de som överväger investeringar i solel och de som redan gjort sådana investeringar för att t.ex. förse den egna verksamheten med el har anledning att se över vilka eventuella skattekonsekvenser som förslaget kan få.

Kontakta gärna oss för en diskussion om vad förslaget kan komma att få för betydelse för er verksamhet.

Läs förslaget här