BEPS – Uppdaterat utkast avseende missbruk av skatteavtal

Den 22 maj 2015 publicerade OECD ett reviderat diskussionsutkast avseende BEPS Action 6, Preventing Treaty Abuse.

Bakgrund

BEPS Action 6 syftar till att motverka olika former av missbruk av skatteavtal. Den 16 september 2014 presenterades en slutrapport, men det var klart att ytterligare arbete krävdes i förhållande till diverse kvarstående problematik. Den 21 november 2014 publicerades därför ytterligare ett diskussionsutkast under benämningen ”Follow Up Work on BEPS Action 6: Preventing Treaty Abuse”. I diskussionsutkastet identifierades tjugo problemställningar som skulle adresseras inom ramen för uppföljningsarbetet av slutrapporten avseende Action 6. Särskilt tre problemområden belystes där ytterligare arbete ansågs nödvändigt, nämligen följande:

  • Limitation on Benefits (LOB)-klausulen, särskilt avseende avtalsberättigande för collective investment veichles (CIVs) och andra fonder,
  • den föreslagna anti-missbruksregeln som baseras på ett principal purpose test (PPT), och
  • diverse övriga frågor, bl.a. den nya föreslagna tie-breakerregeln, behandlingen av fasta driftställen i tredje stat samt samspelet mellan skatteavtal och interna anti-missbruksregler.

Det reviderade diskussionsutkastet

Utkastet innehåller en statusuppdatering kring de diskussioner som förs inom arbetsgruppen för skatteavtalsfrågor (Working Party 1) avseende vart och ett av de tjugo tidigare identifierade problemområdena. I somliga fall har man lyckats enas om nya förslag som finns presenterade i utkastet medan man i andra fall har föreslagit möjliga angreppssätt på problem. Dessa ska övervägas närmare under ett möte som kommer äga rum i slutet av juni 2015.

Utkastet innehåller ett förslag på en ny ”förenklad” LOB-klausul som är avsedd att användas i kombination med den generella anti-missbruksregeln (PPT). Enligt förslaget är det tänkt att den förenklade LOB-klausulen ska kunna användas för att adressera de mest uppenbara fallen av treaty-shopping, medan andra fall ska tas itu med under PPT:n. Den förenklade LOB-klausulen beviljar avtalsförmåner baserat på en rad alternativa test där fokus bl.a. ligger på ”kvalificerade personer” (individer, vissa statligt ägda entiteter, vissa börsnoterade företag), entiteter som ägs av kvalificerade personer och aktiv handels- eller affärsverksamhet.

Kommentar

Sammantaget kan det konstateras att man inte ännu har uppnått enighet inom OECD:s arbetsgrupp om hur de olika problemen ska tacklas på bästa sätt. I somliga fall tillkännager OECD att ytterligare arbete kan komma att krävas även efter den nu kommande slutrapporten, exempelvis avseende behandlingen av CIVs i skatteavtal. Ett införande av de förslag som presenterats inom ramen för Action 6 kan tänkas få stor betydelse för företag och dess åtnjutande av avtalsförmåner, varför det finns anledning att fortsätta bevaka utvecklingen inom OECD och de länder där man bedriver verksamhet eller gör investeringar.     

Kommentarer på de förslag som är presenterade i det reviderade utkastet ska ha kommit OECD tillhanda senast den 17 juni 2015. En slutrapport förväntas komma i slutet av 2015.  

Johanna Lundqvist

Läs vår globala Tax Alert där de olika förslagen beskrivs mer detaljerat:
OECD releases revised discussion draft on follow up work on treaty abuse under BEPS Action 6

 

Kontakt
Johanna Lundqvist 
070-773 95 73