Förslag om höjda försenings – och kontrollavgifter

I förra veckan överlämnade regeringen en lagrådsremiss med förslag om diverse höjningar av såväl försenings-som kontrollavgifter enligt skatteförfarandelagen.

Då dessa förseningsavgifter varit oförändrade sedan år 2003 och kontrollavgifterna för personalliggare varit oförändrade från dess att bestämmelser om sådana trädde i kraft 2007 anser regeringen att det bland annat av den anledningen är på sin plats med en höjning. Sammalunda gäller för kontrollavgifter rörande kassaregister och dito avseende dokumentationsskyldighet vid upplåtelse av torg-och marknadsplats samt vid omsättning av investeringsguld vilka också varit på samma nivå under många år.

Det blir enligt förslaget en fråga om en 25% höjning av nämnda avgifter.

Förseningsavgifterna i skatteförfarandelagen ska höjas till 6 250 kronor för ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings inkomstdeklaration, till 1 250 kronor för någon annans inkomstdeklaration, till 1 250 kronor för särskilda uppgifter och periodisk sammanställning och till 625 kronor för skattedeklaration. För en skattedeklaration som ska lämnas efter föreläggande ska förseningsavgiften höjas till 1 250 kronor.

Kontrollavgifterna i skatteförfarandelagen ska höjas från 10 000 kronor till 12 500 kronor, från 20 000 kronor till 25 000 kronor och från 2 000 kronor till 2 500 kronor.

En höjning med 25 procent innebär att kontrollavgifterna för varje kontrolltillfälle avseende kassaregister och personalliggare höjs med 2 500 kronor och kommer att uppgå till 12 500 kronor. De högre kontrollavgifterna vid upprepade överträdelser inom ett år höjs med 5 000 kronor och kommer att uppgå till 25 000 kronor. Kontrollavgiften för varje person som vid en kontroll är verksam och inte är dokumenterad i en tillgänglig personalliggare höjs med 500 kronor och kommer att uppgå till 2 500 kronor. Kontrollavgiften för den som inte har fullgjort dokumentationsskyldigheten vid upplåtelse av plats för torg- och marknadshandel eller vid omsättning av investeringsguld höjs med 500 kronor och kommer att uppgå till 2 500 kronor.

Bestämmelserna om kontrollavgiften på 25 000 kronor för den som inte har lämnat uppgift om när byggverksamhet ska påbörjas och var den ska bedrivas (50 kap. 3 § 3 och 50 kap. 4 § tredje stycket SFL i sin lydelse enligt SFS 2014:1474) träder i kraft den 1 januari 2016. Kontrollavgiften är ny, både sett till grunden för att ta ut avgift och till beloppets storlek. De skäl för att höja kontrollavgifterna som anförs ovan gör sig inte gällande för den nya kontrollavgiften. Någon höjning av den kontrollavgiften föreslås därför inte. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Höjningen av förseningsavgifterna ska gälla för deklarationer och övriga uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet. Höjningen av kontrollavgifterna ska gälla i fråga om kontrollavgifter som är hänförliga till kontroller som har inletts efter ikraftträdandet.

Magnus Wickström