BEPS – Arbete med multilateralt instrument påbörjat

OECD har inom ramen för BEPS-projektet föreslagit ett antal åtgärdspunkter (”Actions”). Flertalet av dessa kan inte genomföras utan ändringar i existerande skatteavtal. Med tanke på det stora antalet skatteavtal skulle det vara mycket tidskrävande att omförhandla dessa. Till följd därav har man inom ramen för BEPS-projektet utrett om ett multilateralt instrument är önskvärt och genomförbart (Action 15 i BEPS-projektet).

Den 16 september 2014 publicerade OECD en rapport där det konstateras att ett multilateralt instrument är både önskvärt och genomförbart då det skulle underlätta ett snabbare genomförande av de föreslagna BEPS-åtgärderna. Nedan är en länk till EY:s globala Tax Alert som sammanfattar slutsatserna i rapporten.

I februari gav OECD/G20 därför ett mandat för en ad hoc-grupp som ska slutföra arbetet inom ramen för Action 15. De länder som deltar i arbetsgruppen enades vid ett möte i Paris den 27 maj 2015 om ett antal procedurfrågor så att arbetet kan påbörjas vid ett öppningsmöte som kommer att äga rum i november 2015. Ett antal internationella organisationer kommer även att bjudas in för att delta i arbetet som observatörer.

Enligt mandatet ska arbetet med att utveckla ett multilateralt instrument vara färdigt senast den 31 december 2016.

Sverige är med i ad hoc-gruppen, liksom våra grannländer Norge, Danmark och Finland, samt andra för Sverige viktiga länder såsom exempelvis Tyskland och Storbritannien. Det är dock värt att notera att USA ännu inte har bestämt sig för om man vill delta i arbetsgruppen.

Jessica Nilsson
070-545 99 29 

Läs vår globala Tax Alert: OECD releases report under BEPS Action 15 on feasibility of developing multilateral instrument to amend bilateral tax treaties