LR-remiss: ISK, K-försäkring och investeraravdrag

I går överlämnade regeringen en lagrådsremiss avseende förslag på höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto respektive kapitalförsäkring. I samma lagrådsremiss lämnas även förslag på ändring av reglerna om s.k. investeraravdrag. Sistnämnda förslag föranleds av nya riktlinjer från Europeiska kommissionen om statligt stöd och förslaget regeringen nu lämnar betyder ytterligare inskränkning i möjligheten att erhålla ett investeraravdrag. Alla nu nämnda förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Några ytterligare detaljer i lagförslagen

Just nämnda föreslagna beskattningshöjningar av sparande på investerarsparkonto respektive i kapitalförsäkring ska ske på så vis att vid beräkningen av schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablonintäkten respektive skatteunderlaget ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Vidare finns i lagrådsremissen förslag om en ändring i investeraravdraget. Ändringen är en anpassning till Europeiska kommissionens nya riktlinjer om statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar och innebär att investeraravdrag inte får göras om den skattskyldige eller någon närstående under något av de två beskattningsåren närmast före det år förvärvet av andelar sker (förvärvsåret) eller under förvärvsåret fram till tidpunkten för förvärvet direkt eller indirekt innehar eller har innehaft andelar i det företag i vilket andelar har förvärvats eller i ett annat företag inom samma koncern. Diverse kritik har framförts mot detta förslag utifrån tidigare presenterad pm där man menar att förslaget går längre än vad som EU-kommissionens riktlinjer säger. Det kan bl.a. komma att innebära konkurrensnackdelar för svenska företag visavi utländska företag samt att detta förslag kan komma att innebära ökad komplexitet av regelverket och därmed bl.a. osäkerhet vad gäller vem som har rätt att erhålla avdraget.

Förslagen föranleder ändringar i inkomstskattelagen, förkortad IL, och lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. I inkomstskattelagen föreslås dessutom en lagteknisk ändring i fråga om skattskyldigheten för schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a § IL.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kommentar

Regeringen avser sannolikt att återkomma med besked kring ovan nämnda i den budgetproposition som lämnas i september. Då har även Lagrådet yttrat sig över dessa förslag.

Med anledning av detta kan det finnas skäl att analysera om det kan föreligga möjlighet att i år erhålla investeraravdrag eller eventuellt gå in i en investering för att därefter yrka på investeraravdrag i nästa eller nästnästa års inkomstdeklaration utifrån dagens rådande regelverk då lagförslaget avseende investeraravdraget avses gälla för förvärv av andelar som sker efter utgången av 2015.

De i lagrådsremissen föreslagna åtgärderna skiljer sig inte från vad regeringen tidigare presenterat i en pm avseende dessa regelförslag.

Befinner ni er i en situation där investeraravdrag kan övervägas är ni välkomna att kontakta oss för att bistå er i dessa frågeställningar.

Magnus Wickström

Se lagrådsremissen här