SRN: Andelsbytesregler uppfyllda

Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked bedömt att reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. inkomstskattelagen är tillämpliga i fall där ett köpande bolag bildas genom att aktierna i det avyttrade bolaget tillskjuts såsom apportegendom.

Bakgrund

En sökande ville veta om bytet av aktier kunde ske utan omedelbara skattekonsekvenser för denne och om det sparade utdelningsutrymmet vederbörande hade på aktierna i det bolag som planerades att avyttras fick fördelas på aktierna i det bolag som avsågs att köpa aktierna i det avyttrade bolaget.

Sökanden som är fysisk person ägde samtliga aktier i det bolag som planerades att avyttras. Detta bolag utgjorde moderbolag i en koncern med flera bolag. Sökandens aktier ansågs vara kvalificerade andelar. På dessa hade sökanden ett sparat utdelningsutrymme.

En omstrukturering planerades för att få en mer ändamålsenlig struktur på koncernbolagen. Tanken var då att initialt skulle ett nytt holdingbolag bildas genom att sökanden skulle tillskjuta samtliga aktier i det tänkta avyttrade bolaget som apportegendom till det bolag som avsågs att bildas på så vis.

Varken av lagtext eller förarbeten framgår att något hinder finns mot att ett andelsbyte enligt reglerna om framskjuten beskattning genom andelsbyten i 48 a kap. 2 § IL skulle kunna ske enligt här aktuella fall. 

Då sökanden ändå var osäker på hur reglerna skulle tillämpas önskade denne besked i frågan.

Enligt den tidigare s.k. strukturregeln, vilken ställde krav på att mottagna aktier skulle vara nyemitterade aktier i det köpande bolaget och därtill att Kammarrätten i Stockholm i dom från 28 juli 2004, mål nr 2930-02 i ett fall motsvarande här aktuella inte bedömde att just nämnda krav, att det skulle handla om nyemitterade aktier i köpande bolag, var uppfyllt önskade sökanden här besked.

Både sökanden och Skatteverket ansåg att frågorna skulle besvaras jakande, d.v.s. att i ett fall av aktieöverlåtelse enligt här beskrivna ska det utgöra ett s.k. andelsbyte och därmed inga omedelbara skattekonsekvenser blir fallet för sökanden. 

SRN:s bedömning

Att det köpande bolaget samtidigt som det bildas också blir ny ägare till samtliga aktier i det avyttrade bolaget ansåg SRN inte vara något hinder mot att se det köpande bolaget som just ett köpande bolag i regelverkets mening.

SRN menade att det ej av lagtext kan utläsas att aktier som ges ut i samband med ett köpande bolags bildande inte kan utgöra mottagna andelar. Det finns inte längre såsom i tidigare lagstiftning något krav på att de mottagna andelarna ska vara nyemitterade.

I och med att det köpande bolaget skulle bildas genom ett tillskott av apportegendom kommer värdet på köpande bolags andelar vid tidpunkten för det tänkta andelsbytet att motsvara marknadsvärdet på det avyttade bolagets aktier, d.v.s. apportegendomen. Följaktligen kommer då också villkoret att ersättningen ska vara marknadsmässig att uppfyllas. 

Av lämnade förutsättningar i sökandens ansökan framgick att tänkt andelsbyte uppfyller de krav som uppställs i det aktuella regelverket.

Då sökandens aktier utgjorde kvalificerade andelar ska det sparade utdelningsutrymmet för dessa vid det tänkta andelsbytet fördelas på de mottagna andelarna i det köpande bolaget.

Magnus Wickström

Se förhandsbeskedet här (dnr 137-14/D)