Ett eller flera tillhandahållanden enligt Skatteverket

Vid en försäljning kan det ingå flera olika delar av varor och/eller tjänster. För att kunna bedöma skattskyldigheten och skattesats måste man i varje enskilt fall avgöra om det är fråga om ett enda tillhandahållande eller flera olika tillhandahållanden. Skatteverket har i ett ställningstagande gett sin syn på frågan, där man anger fyra indikationer av särskild relevans för när det är fråga om ett eller flera tillhandahållanden.

I den av Skatteverket först uppräknade indikationen, självständigt värde, är det av betydelse om delarna i en försäljning har ett självständigt värde eller saknar ett sådant värde för den genomsnittlige köparen. Ett gemensamt pris påverkar inte denna bedömning men däremot kan det ekonomiska värdet för varje del ha betydelse för bedömningen. Angående den andra indikationen, marknadsföring, är det av betydelse om det aktuella tillhandahållandet marknadsförs som ett tillhandahållande eller om det marknadsförs som flera olika valbara tillhandahållanden. Gällande den tredje indikationen, fakturering- och prissättning, är det av betydelse att försöka utröna om syftet varit att tillhandahålla ett eller flera olika tillhandahållanden. Exempelvis ett totalpris för samtliga delar talar för att det är fråga om ett tillhandahållande. Den fjärde och sista indikationen, valfrihet att välja bort en del, talar för att det är fråga om flera olika försäljningar till skillnad från ett paketpris då det istället talar för ett enda tillhandahållande.

Det är enligt Skatteverket enbart om samtliga ovan angivna indikationer är uppfyllda åt det ena eller andra hållet som utgångspunkten är att det är fråga om ett respektive flera olika tillhandahållanden. Om samtliga indikationer inte är uppfyllda får en bedömning istället göras i varje enskilt fall.

Kommentar

Enligt vår uppfattning har Skatteverket tydliggjort vilka indikationer som de tillmäter relevans vid den svåra bedömningen om ett eller flera tillhandahållanden är för handen. Alla företag eller andra organisationer som har sammansatta försäljningar kan nu i viss mån anpassa sina tillhandahållanden av varor och/eller tjänster efter önskat utfall. Återkom gärna till oss för en diskussion om vad ställningstagandet kan ha för betydelse för er verksamhet.