Tryckerimoms: Frågan om Condictio indebiti prövas i Högsta domstolen

Högsta domstolen (HD) meddelar prövningstillstånd för att pröva om tryckerimomsfordran är en misstagsbetalning enligt principen om condictio indebiti. Nyköpings tingsrätt ger samtidigt tryckerikund delvis bifall mot tryckeriet enligt samma princip.

Hittills har tryckerikunderna haft varierad framgång i de civilrättsliga processerna mot tryckerierna, trots att HFD i mål 3291-13 anger att Skatteverkets återbetalning till tryckeriet får antas vila på antagandet att tryckeriet i sin tur kommer att återbetala skatten till tryckerikunden. Nyköpings tingsrätt har avgjort flera olika mål där tryckerikunder begär återbetalning från tryckerierna av den felaktigt debiterade momsen. I ett av målen (T 1818-14) vann tryckerikunden bifall enligt principen om condictio indebiti, dvs. misstagsbetalning. Till skillnad från de andra målen ansåg tingsrätten i detta mål att det har skett en förmögenhetsförskjutning till tryckeriet på tryckerikundens bekostnad när tryckeriet fått den felaktiga momsen utbetald och när tryckerikunden betalat in motsvarande belopp till Skatteverket. I detta mål ansåg tingsrätten inte att tryckeriet var i god tro och hade inrättat sig efter återbetalningen av momsen från Skatteverket eftersom tryckeriet vid tidpunkten för återbetalningen borde ha insett att det fanns en betydande risk för anspråk på motsvarande belopp från tryckerikunden. Detta avgörande går emot Svea hovrätts avgörande från den 25 juni 2014 (T 3478-13) där principen om condictio indebiti visserligen bedömdes tillämplig men betalningen ändå ansågs vara definitiv då det gått lång tid, tryckeriet hade varit i god tro och inrättat sig efter betalningen från tryckerikunden. Svea hovrätts dom överklagades och HD har den 25 maj 2015 meddelat prövningstillstånd.

 

Kommentar

Intressant är att Svea hovrätt gjorde bedömningen om god tro utifrån betalningen av moms från tryckerikunden vid tidpunkten för det ursprungliga tillhandahållandet medan Nyköpings tingsrätt gjorde bedömningen av god tro utifrån återbetalningen av moms från Skatteverket. Eftersom avgörandet från Svea hovrätt och därefter avgjorda mål från Nyköpings tingsrätt är motstridiga bedömer vi det civilrättsliga rättsläget som än mer oklart och avgörande blir hur HD kommer att avgöra frågan.

 

Therese Walerholt och Johanna Ström