Företagsombildningar: Utvidgning fiktiv avräkning

Regeringen överlämnade i förra veckan en lagrådsremiss som föreslår att regler om fiktiv avräkning gällande vissa gränsöverskridande ombildningar av företag ändras.

Detta avser fall när tillgångar och förpliktelser knutna till ett fast drifställe i ett annat EU-land genom ombildning förs över från ett företag i Sverige till ett företag i ett annat EU-land.

Föreslagna ändringar medför att dessa regler om fiktiv avräkning utvidgas på så vis att de blir tillämpliga på lika villkor avseende fasta driftställen eller företag som hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet oavsett EU-medlemskap.

I enlighet med detta föreslås även att vissa bestämmelser som reglerar vad som krävs för att ett företag ska anses höra hemma i en viss stat anpassas.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.

Kommentar

Vi har tidigare i skattenätet, se här, kortfattat redogjort för den promemoria kring ovanstående som regeringen presenterade tidigare i vår. Nu överlämnad lagrådsremiss skiljer sig inte från de förslag som nämndes i promemorian.

Magnus Wickström

Läs Lagrådsremissen här