Beps Action 7 – Uppdaterat utkast avseende fasta driftställen

Den 15 maj 2015 publicerade OECD inom ramen för BEPS-projektet ett uppdaterat och delvis omarbetat diskussionsutkast avseende Action 7, Preventing the artificial avoidance of PE status.

Bakgrund

Action 7 behandlar definitionen av fasta driftställen som finns i artikel 5 i OECD:s modellavtal (”modellavtalet”), bl.a. i syfte att anpassa reglerna för den digitala ekonomin samt komma åt artificiella kringgåenden av fasta driftställen genom användande av vissa kommissionärsstrukturer.

Det uppdaterade utkastet följer på ett första diskussionsutkast som publicerades den 31 oktober 2014 och som innehöll olika alternativa förslag på förändringar av artikel 5 i modellavtalet. Det uppdaterade utkastet beaktar synpunkter som har inkommit i förhållande till det första utkastet, och innehåller konkreta förslag på förändringar av artikel 5(4-6) i modellavtalet samt förslag på tillhörande förändringar i kommentaren till modellavtalet. 

Förslag

I utkastet föreslås bl.a. att den så kallade agentregeln i artikel 5(5) ändras så att tröskeln sänks till att omfatta deltagandet i förhandlingar av väsentliga avtalsvillkor.

Dessutom föreslås att undantaget för oberoende agenter i artikel 5(6) inskränks genom införandet av en regel enligt vilken en agent inte ska anses oberoende om agenten agerar uteslutande eller nästan uteslutande på uppdrag av företag med vilka agenten är ”connected”. Det nya utkastet innehåller också en definition av ”connected”.

Vidare föreslås en justering av artikel 5(4) avseende de undantag som listas där och som gäller för vissa särskilda aktiviteter (lager etc.). Alla listade aktiviterer måste vara av förberedande eller biträdande karaktär för att undantaget ska tillämpas.

Kommentar

Sammantaget kan konstateras att förslaget innebär en sänkning av tröskeln för när ett fast driftställe ska anses föreligga och därmed ges källstaten utökad beskattningsrätt. Förslagen torde, om de genomförs, ge upphov till ytterligare dubbelbeskattningssituationer. Det kan vidare konstateras att ett införande av de nya rekvisit och begrepp som föreslås kan ge upphov till tolkningsproblem. Det bör också noteras att det för närvarande inte råder konsensus kring förslaget i OECD:s arbetsgrupp, och det återstår att se hur det slutliga förslaget kommer att utformas och om länderna lyckas nå enighet i frågorna. 

Det uppdaterade utkastet är föremål för remissrunda och svar ska ha kommit OECD tillhanda senast den 12 juni 2015.

Niklas Cornelius

Läs vår globala Tax Alert som beskriver de olika förslagen mer detaljerat:
OECD releases revised discussion draft on preventing artificial avoidance of PE status under BEPS Action 7

 

Kontakt
Niklas Cornelius
08-520 595 61