Moms på inträden till anläggningar (bl.a. simhallar) och evenemang

Skatteverket vidgar sin syn när inträde till anläggningar eller evenemang ska ses som ett enda tillhandahållande. Om ett och samma pris tas ut för inträde oavsett hur kunden använder anläggningen ska inträdet ses som ett enda tillhandahållande. Den del av tillhandahållandet som för den genomsnittlige köparen är den huvudsakliga delen av de olika delar som ingår i inträdet avgör vilken skattesats som ska tillämpas.

I priset för inträde till en anläggning eller till ett evenemang ingår ibland olika typer av tjänster. Ett exempel är inträde till badhus där inträdesbiljetten kan ge möjlighet både till motionssimning vilket normalt beskattas med 6 procent och användning av vattenruschbana som normalt beskattas med 25 procent. Skatteverket förtydligar nu i ett nytt ställningstagande (dnr 131 280584-15/111) att bedömningen av om inträde till en anläggning eller ett evenemang ska ses som ett enda tillhandahållande ska göras med utgångspunkt i den genomsnittlige köparens uppfattning utifrån en helhetsbedömning av de objektiva omständigheterna. Tas ett och samma pris ut för inträdet oavsett hur kunden använder anläggningen talar detta för ett enda tillhandahållande. Har kunden möjlighet att välja olika typer av inträden baserat på vilken del av anläggningen som ska nyttjas talar dock det för flera tillhandahållanden.

Kommentar

Detta ställningstagande är ett förtydligande och en utvidgning av Skatteverkets uppfattning när inträden till anläggningar eller evenemang ska ses som ett enda tillhandahållande i momshänseende. För företag som idag gör en uppdelning av inträdet i olika momssatser finns nu en möjlighet att bedöma inträdet som ett enda tillhandahållande i momshänseende och tillämpa en och samma momssats för hela inträdet. Kontakta gärna oss för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för er verksamhet.

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61