Secondhandförsäljning kan komma att undantas

Regeringen har publicerat en promemoria avseende skattfrihet för ideell second handförsäljning.

Av lagförslaget framgår att inkomstskattelagen ska förtydligas så att allmännyttiga ideella föreningars och registrerade trossamfunds försäljning av skänkta begagnade varor som utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete och som främjar både återanvändning och återvinning är skattefri.

Undantaget från skatteplikt gäller om föreningen eller trossamfundet i övrigt uppfyller de krav som ställs för inskränkt skattskyldighet.

Ändringarna ska enligt promemorian träda i kraft den 1 januari 2016.

Kommentar

Förslaget på lagändring är en konsekvens av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande av den 16 september 2013 (HFD 2013 ref. 56) samt Skatteverkets efterföljande ställningstagande om skatteplikt för ideell second handförsäljning.

Eftersom inkomstskattereglerna är automatiskt kopplade med momsreglerna i detta hänseende, innebär förslaget att försäljningen av varorna även kan bli momsfria.

Regeringens lagförslag genomgår nu ett tre veckor långt remissförfarande.