Privat pensionssparande: Avdragsrätten slopas

Den 1 januari 2015 sänktes den fasta delen av avdraget för privat pensionssparande från 12 000 till 1 800 kronor per år. I budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att pensionssparavdraget bör slopas helt 2016.

Regeringen har nu lämnat en lagrådsremiss om detta. I lagrådsremissen föreslås att rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonto (pensionssparavdrag) med ett fast belopp om 1 800 kronor per år ska slopas. Detta föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

 

I fråga om anställda som helt saknar pensionsrätt i anställning och skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska dessa kategorier även fortsättningsvis kunna göra avdrag med belopp motsvarande det särskilda tilläggsutrymmet.

För att förenkla möjligheterna att avveckla små sparanden föreslås även att beloppsgränsen för återköp och förtida avslut utan Skatteverkets medgivande ska höjas till ett prisbasbelopp och att tidsgränsen för förtida avslut ska slopas. Vidare föreslås att de särskilda bestämmelserna om återköp och förtida avslut utan medgivande från Skatteverket ska slopas. Det lämnas också förslag om att dispensbestämmelserna ska ändras på så vis att det framgår att Skatteverket får medge delvis återköp av pensionsförsäkring alternativt delvis utbetalning i förtid från pensionssparkonto. Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kronor.

I lagrådsremissen föreslås även att obegränsat skattskyldiga som har ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska ha möjlighet att sätta ned avkastningsskatten med ett belopp som motsvarar den utländska skatt eller kupongskatt som kan hänföras till tjänstepensionsavtalet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Magnus Wickström 

Läs lagrådsremissen här: