Förslag till finansskatt utreds

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn.

Vi har tidigare kommenterat att regeringen i vårpropositionen angav att ambitionen att införa en skatt på den finansiella sektorn från den 1 januari 2016, av bl.a. statsstödsskäl, inte var lämpligt utan istället skulle återkomma i frågan. Magdalena Andersson aviserade i sitt förstamaj tal att en utredning skulle tillsättas för att ta fram förslag till en skatt på finanssektorn.

Nu har beslut fattats om att tillsätta en särskild utredare.  Av kommittédirektivet framgår att finanssektorn kan antas få en skattefördel till följd av att omsättning av finansiella tjänster är undantagen från mervärdesskatt.  Mot bakgrund av detta ska utredaren ta fram ett skatteförslag som ska minska den antagna skattefördelen. Skatten ska som utgångspunkt gälla de företag som omfattas av momsundantaget i 3 kap. 9-10 §§ momslagen. Den särskilda utredaren uppmuntras att hämta viss vägledning från t.ex. lønsumsafgiften i Danmark.

Utredaren ska i sitt förslag analysera och bedöma skattens förenlighet med EU:s statsstödsregler och unionsrätten i övrigt. Utredaren ska vid utformningen av förslaget även beakta de effekter en skatt för finansiella transaktioner (FTT) skulle kunna få för Sverige.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016.

Länk till kommittédirektivet 2015:51

 

Tomas Karlsson och Emma Andersson

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61