Skatt för finanssektorn ska utredas

Finansminister Magdalena Andersson informerade i sitt förstamajtal i går att regeringen nästa vecka kommer att besluta att tillsätta en utredning om en särskild skatt på finanssektorn. Man ändrar sina tidigare planer på en särskild bankskatt som hade planerats till den 1 januari 2016 och skulle inbringa ca 4 miljarder kronor. Nu önskar regeringen i stället införa en finansiell aktivitetsskatt utifrån dansk modell. Det kan bli fråga om en skatt på omsättningen eller en smärre höjning av socialavgifterna. Detta finns i Danmark och finansministern finner detta intressant.

Finansministern uttrycker vidare att den enkla konstruktion som en bankskatt skulle ha som såväl regeringen som Företagsskattekommittén hade tänkt visade sig vara lite mer komplicerad. Finansministern sade bl.a. “Nu är det tid för den svenska finanssektorn att få möjlighet att bidra lite mer”.

En finansiell aktivitetsskatt nämndes redan i den budgetproposition som regeringen presenterade i oktober 2014 där det uttrycktes att en utredning bör tillsättas för översyn av förutsättningarna för och utformningen av en förändrad beskattning av den finansiella sektorn då denna antas vara underbeskattad som följd av det mervärdesskatteundantag som föreligger för finansiella tjänster.

Man skrev då att utredningen ska analysera om en s.k. finansiell aktivitetsskatt (FAT) möjliggör en korrigering av denna skattemässiga obalans och om denna typ av beskattning kan vara samhällsekonomiskt effektiv. Dessutom bör utredningen undersöka om den schablonintäkt för företag som bedriver bank-eller finansieringsrörelse som Företagsskattekommittén har föreslagit kan ersättas av en FAT.

Vidare uttryckte man då att inom EU pågår ett arbete med att ta fram en s.k. skatt på finansiella transaktioner (FTT). Utredningen bör slutligen undersöka vilka effekter en FTT får för Sverige.

I höstens budgetproposition nämndes även att i avvaktan på utredningen är det dock regeringens ambition att införa en skatt på den finansiella sektorn som kan träda i kraft redan den 1 januari 2016. En sådan typ av skatt som Företagsskattekommittén har föreslagit bedöms av kommittén kunna ge ökade skatteintäkter med cirka 4 miljarder kronor per år.

Nu visar det sig enligt finansministerns 1.a maj-tal att skatten på bland annat banker som Företagsskattekommittén föreslagit ej synes bli verklighet. I stället är det nämnda FAT utifrån exempelvis dansk modell som ska utredas. Huruvida man även tänkt låta den utredning som nästa vecka ska tillsättas att även utreda ovan nämnda FTT återstår att se. Dock sade finansministern i sitt tal i går att “Vi har ju prövat en transaktionsskatt i Sverige, och det är inget man är jätteintresserad av att prova igen”, med hänvisning till den finansvalpskatt som infördes på 1980-talet och fick till följd att bankerna flyttade sina affärer till andra länder.

En eventuell införd FAT kan knappast ske förrän tidigast 1 januari 2017.

Vi ber att få återkomma så snart vi har mer information kring detta.

Magnus Wickström