Common Reporting Standard (CRS)

Den 24 april 2015 publicerade finansdepartementet en promemoria, innehållande förslag till de författningar som krävs för att genomföra OECD:s globala standard för automatiskt informationsutbyte om finansiella konton.

Common Reporting Standard, förkortat, CRS, är rapporteringsnormer framtagna av OECD vars syfte är att införa en gemensam standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Standarden bygger på det bilaterala FATCA-avtalet.

Sverige är ett av de länder som är ingår i en grupp av länder (s.k. ”early adopters”) som har anslutit sig till ett multilateralt avtal (MCAA) mellan behöriga myndigheter om att genomföra CRS i nationell lagstiftning senast den 1 januari 2016 och att inleda ett automtiskt utbyte i september 2017. CRS ska implementeras in i svensk rätt bland annat genom en ny lagstiftning: Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar. Vidare föreslås ändringar i existerande svensk lagstiftning för att praktiskt möjliggöra informationsutbytet.

CRS riktar sig främst mot företag inom den finansiella sektorn och ålägger sådana företag att identifiera och rapportera finansiella konton som innehas av personer eller enheter med hemvist i annan eller andra stater. Rapportering av rapporteringspliktiga finansiella konton ska sedan ske till Skatteverket vars skyldighet är att överföra informationen till annan eller andra staters behöriga myndigheter.

Kommentarer

CRS är ännu ett redskap för att skapa ett transparant skattelandskap. Syftet med CRS är att säkerställa att individer med investeringar och tillgångar i många olika länder uppfyller tillämpliga rapporterings- och beskattningskrav. CRS lagstiftningen är i stort sett identiskt med den FATCA lagstiftning som trädde i kraft 1 april, 2015 (lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet) med den skillnad att alla de konton som innehas av utländska fysiska personer eller enheter är rapporteringspliktiga konton. I CRS lagstiftningen har vissa förtydliganden gjorts i jämförelse med FATCA lagstiftningen vilket är hjälpsamt vid uttolkningen av reglerna. Det kan dock konstateras att regelverket är komplext och i viss mån fortsatt svårtolkat.

Alla de företag som bedriver finansiell verksamhet av något slag bör genomföra en CRS bedömning för att fastställa vilka skyldigheter som CRS regelverket kan medföra. Av effektivitetsskäl kan ett sådant arbete rimligen inkluderas i det arbete som eventuellt redan pågår vad gäller FATCA. Kontakta gärna oss för mer information.

Helena Norén

 

Kontakt
Helena Norén
 08-520 596 87