HFD undanröjer åter förhandsbesked om ränteavdrag

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag beslutat att på nytt undanröja, i detta fall, sex överklagade förhandsbesked om tillämpningen av den s.k. tioprocentsregeln och avvisa ansökningarna. HFD motiverade besluten på samma sätt som i sina tidigare beslut att undanröja överklagade besked om tioprocentsregeln och undantaget från denna respektive den s.k. ventilen (i december 2014 och februari 2015).

HFD uttrycker följande på det stora hela taget i sina beslut:

”Ett ärende om förhandsbesked prövas utifrån de omständigheter som sökanden väljer att presentera i ansökningen hos Skatterättsnämnden. En prövning av om undantagsregeln i 24 kap. 10 d § tredje stycket IL är tillämplig förutsätter att en mängd omständigheter, hänförliga inte bara till sökanden utan även till dennes motpart i skuldförhållandet liksom till övriga företag som ingår i en intressegemenskap, är klarlagda. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening aktualiseras därmed utpräglade utrednings- och bevisfrågor som inte lämpar sig för att pröva inom ramen för ett förhandsbesked. Ansökningen borde därför ha avvisats.”

Kommentar

Besluten var väntade. En konsekvens av HFD:s undanröjningar är att Skatterättsnämnden inte längre torde ge förhandsbesked om tillämpningen av undantagsreglerna, vilket givetvis är olyckligt med tanke på den oklarhet som råder om tolkningen av dessa regler i allmänhet och om avdragsbegränsningen är  förenlig med EU-rätten. Frågan om EU-rätten ligger hos EU-kommissionen för vidare hantering då denna i november skickade en s.k. formell underrättelse till Sverige vilken Sverige svarat på i februari och vidhållit att dessa regler ej är oförenliga med EU-rätten. Det återstår att se om Kommissionen nu går vidare med ett s k. motiverat yttrande och kräver att Sverige ändrar reglerna. Det kan också tänkas att någon underinstans begär förhandsavgörande från  EU-domstolen när reglerna prövas i den ordinarie skatteprocessen. Att döma av finansministerns uttalanden är det dock inte aktuellt med några nya regler förrän tidigast 1 januari 2017.