FÅAB ses som utomstående trots mottagen utdelning

Enligt ett nyligen fastställt förhandsbesked behöver utdelning till utomstående fåmansföretag inte leda till att aktiva ägare i det utdelande bolaget återgår till att beskattas enligt 3:12-reglerna.

Bakgrund

I fallet i fråga hade ägarna till ett svenskt fåmansföretag, i vilket ägarna är verksamma i betydande omfattning, år 2007 överlåtit drygt 57 procent av innehavet i bolaget till ett antal spanska bolag. De spanska bolagens delägare har inte varit verksamma i det svenska bolaget och sedan överlåtelsen har ingen utdelning lämnats. Frågan som uppstod var om en utdelning 2013 skulle leda till att de spanska bolagen, för det fall de var att betrakta som fåmansföretag i vilka dess ägare var verksamma i betydande omfattning, ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet, vilket i förlängningen skulle kunna påverka bedömningen av om det svenska företaget ägs av utomstående.

Enligt inkomstskattelagen ska det, vid bedömningen av om ett bolag ägs av utomstående, prövas om indirekt ägda andelar skulle ha varit kvalificerade om de hade ägts direkt. I det aktuella fallet får främst begreppet ”samma eller likartad verksamhet” betydelse för bedömningen av huruvida andelarna är kvalificerade. Enligt praxis bedriver ett bolag samma eller likartad verksamhet om en del av verksamheten har överförts från ett fåmansföretag till ett annat sådant företag. HFD har uttalat (se bl.a. 2010 ref.11 I) att utdelning utgör en sådan överföring av verksamhet som innebär att mottagande bolag anses bedriva samma eller likartad verksamhet som det utdelande bolaget. Det är således utdelningen i sig som leder till att ett företag blir ”smittat” med samma eller likartad verksamhet.

Ovanstående resonemang skulle i det aktuella fallet kunna leda till följande: En utdelning från det svenska bolaget till de spanska bolagen medför att de spanska bolagen bedriver samma eller likartad verksamhet som det svenska bolaget. Eftersom delägarna i de spanska bolagen är aktiva i dessa anses delägarna vara aktiva i bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Om andelarna i det svenska bolaget ägts direkt av de spanska delägarna, istället för genom de spanska bolagen, skulle andelarna vara kvalificerade då ägarna på grund av aktivitet i de spanska bolagen anses vara aktiva i bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. I konsekvens skulle det svenska bolaget inte ägas i betydande omfattning av utomstående, varför de svenska delägarna skulle beskattas enligt reglerna om kvalificerade andelar. I förlängningen skulle en sådan tillämpning innebära att en utdelning till de spanska bolagen alltid leder till att de svenska delägarna trillar tillbaka i reglerna om beskattning av kvalificerade andelar.

Skatterättsnämndens/HFD:s besked

Skatterättsnämnden menar att de spanska bolagen genom att motta utdelning kan anses bedriva samma eller likartad som det svenska bolaget, förutsatt att de fysiska personer som är delägare i de spanska bolagen är eller har varit verksamma i betydande omfattning i det svenska bolaget. Eftersom inget i förutsättningarna talar för att så är fallet kan de spanska bolagen inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet, varför andelarna ägs av utomstående. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde den 10 april 2015 Skatterättsnämndens beslut (genom domen i mål nr 3760-14).

Kommentar

Genom förhandsbeskedet har det klargjorts att inte alla utdelningar medför att det mottagande företaget anses bedriva samma eller likartad verksamhet som det utdelande bolaget. Eftersom utomståenderegeln för indirekta andelsägare skall prövas på grundval av aktivitet i det utdelande företaget, saknar aktivitet i det externa företaget betydelse. Förutsatt att de indirekta andelsägarna inte är aktiva i det utdelande bolaget förefaller samma eller likartad verksamhet inte kunna smitta externa bolag genom att dessa mottar utdelning.