Finansministern: FSK:s förslag görs om

Finansminister Magdalena Andersson ger i dag på DI Debatt uttryck för fler tankar om Företagsskattekommitténs (FSK) båda förslag som lämnades i juni förra året än vad som framkom i förra veckans vårproposition. I den senare gavs endast information att FSK:s förslag är föremål för beredning samt att nya regler utifrån detta kan träda i kraft tidigast 1 januari 2017.

De båda förslag FSK lämnade i juni 2014 har av remissinstanserna fått omfattande kritik. Med anledning av bland annat detta är det finansministerns bedömning att ingen av de båda förslag som lämnades bör genomföras utan att först genomgå grundlig analys och förändringar. 

Finansministern anser att det förslag som slutligen ska tas fram ska leda till ränteavdragsbegränsning i kombination med lägre bolagsbeskattning utifrån de förslag FSK presenterade. Hon tillägger att då en ökad nybyggnation är i hög grad prioriterat av regeringen krävs att konsekvenserna för bostadssektorn av ett nytt förslag nogsamt utreds. 

Finansministern bedömer vidare att en s.k. EBIT-modell är bäst lämpad att ha som grund till nytt förslag, inte minst utifrån ett internationellt perspektiv. Det skulle trots allt leda till att såväl asymmetrin mellan eget och lånat kapital som möjligheterna till skatteplanering med ränteavdrag reduceras i tillräcklig hög utsträckning.

Som sagt krävs fortsatt analys och ändringar i förslaget på flera punkter, exempelvis hur finansiella kostnader ska definieras, hur avdragsrätten för räntedelen i hyra/leasing ska behandlas, om modellen ska baseras på ovan nämnda EBIT (Earnings before interest and taxes) eller EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization) samt om behov finns av särlösningar för vissa branscher- såsom finans-och fastighetsbranschen.

I skenet av här nämnda måste även utredas huruvida nuvarande ränteavdragsbegränsningsregler behöver finnas kvar och, om så blir fallet, i vilken form. Motsvarande gäller FSK:s förslag om finansiering av den föreslagna reella bolagsskattesänkningen genom halvering av s.k. gamla underskott. Ska sistnämnda ändras eller ersättas ? 

Finansministerna avslutar sitt resonemang med att nämna att en fortsatt dialog och en ny remittering av det slutliga förslaget från finansdepartementet kommer att bli nödvändig samt att ett sådant förslag kommer att kunna träda i kraft tidigast den 1 januari 2017 precis så som kort nämndes i förra veckans vårproposition, se artikel i skattenätet om det här.

Magnus Wickström