Skatteförslag i vårändringsbudgeten

Regeringen redovisar i dag diverse förslag inom skatteområdet vilka redan tidigare i stor utsträckning aviserats. Dagens förslag avses träda i kraft den 1 augusti i år i den mån de ej avser förslag där man bibehåller tidigare regler. Ett antal övriga skatteförslag från regeringen vilka träder i kraft den 1 januari 2016 finns omnämnda i en artikel i skattenätet från den 27 mars.

Föreslagna förändringar: 

Slopad nedsättning av socialavgifter inklusive den allmänna löneavgiften för de yngre i två steg

I och med detta höjs i realiteten socialavgifterna för alla som är yngre än 25 år vid 2015 års ingång upp till 25,46% i ett första steg. Detta föreslås som sagt träda i kraft den 1 augusti i år. I ett andra steg är sedan meningen att dessa reducerade socialavgifter höjs till 31,42% med ikraftträdande den 1 juli 2016. Vi har tidigare i skattenätet den 25 mars skrivit om den sänkning ned till 10,21% av socialavgifterna som sker den 1 maj i år för de som är yngre än 23 år samtidigt som de samma datum höjs för de som är 25 år vid årets ingång till 31,42%.

Den offentligfinansiella effekten av förslaget bedöms till 5,49 miljarder kronor för 2015 och till 15,76 miljarder kronor 2016.

Slopad skattereduktion för läxhjälp och annat skolarbete

Den s.k. läx-ruten slopas, också från 1 augusti i år, samtidigt som skattereduktionen avseende barnpassning anpassas så att reduktion endast ges för sådan om den ej innefattar läxhjälp och annat skolarbete i mer än ringa omfattning.

Den offentligfinansiella effekten av förslaget bedöms till 20 miljoner kronor 2015 och därefter 50 miljoner kronor per år. 

Gruppregistrering till mervärdesskatt behålls

I en annan artikel i skattenätet i dag redovisar vi detta förslag.

Höjd skatt på bekämpningsmedel

Skatten på bekämpningsmedel höjs från 30 till 34 kronor per kilogram verksam beståndsdel. Skattehöjningen beräknas öka skatteintäkterna med 3 miljoner kronor 2015 och därefter med 7 miljoner kronor per år.

Höjd skatt på naturgrus

Skatten på naturgrus höjs från 13 kronor per ton till 15 kronor per ton. Skattehöjningen beräknas öka skatteintäkterna med 8 miljoner kronor 2015 och därefter med 20 miljoner kronor per år.

Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs från 12 648 kronor till 14 770 kronor per megawatt och månad av den högsta tillåtna termiska effekten. Avdraget för vissa driftstopp höjs från 415 kronor till 485 kronor per kalenderdygn. Skattehöjningen beräknas öka statens nettointäkter med 100 miljoner kronor 2015 och därefter med 250 miljoner kronor per år.

Nedsättning av koldioxidskatt på diesel i vissa skogsmaskiner genomförs inte

Regeringen bedömde efter skogsbranden i Västmanlands län i juli-augusti 2014 att koldioxidskatten på diesel i vissa skogsmaskiner skulle sänkas under en begränsad tid. Skattesänkningen skulle dock beröra förhållandevis få aktörer och innebära stora administrativa kostnader. Stora delar av det brandskadade området planeras bli naturreservat och behovet av avverkning har därför minskat.  Nedsättningen av skatten genomförs därför inte.

Kommentar

Regeringen motiverar i huvudsak skattehöjningarna med att skattesatserna sedan många år tillbaka varit oförändrade och därmed inte följt med den allmänna prisutvecklingen. I och med skattehöjningarna bedömer regeringen att skatternas styreffekt på konsumtionen återupprättas.

Flera av remissinstanserna är kritiska till höjningen av den s.k. effektskatten med anledning av att skattens förenlighet med unionsrätten för närvarande är föremål för prövning av EU-domstolen efter en begäran om förhandsavgörande, mål C-606/13. Regeringens uppfattning är att skatten är förenlig med unionsrätten och dess existens inte kan förväntas ifrågasättas av domstolen. Enligt vår uppfattning kan skattens förenlighet med unionsrätten ifrågasättas och det kommande förhandsbeskedet från EU-domstolen blir därför mycket intressant.

Anders Edlund och Magnus Wickström

Vårändringsbudgeten finns att läsa här, se avsnitt 5.7 och vårpropositionen finns att läsa här.