Nya ränteavdragsbegränsningsregler tidigast 2017

I vårändringspropositionen aviserar nu regeringen att förändrade regler avseende bl.a. ränteavdrag inom företagssektorn kan träda i kraft tidigast den 1 januari 2017.

Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) har varit ute på remiss och svar inkom i oktober 2014. Med beaktande av remissvaren bereds nu detta förslag från utredningen inom regeringen. Ett förslag från regeringen kan som sagt ej väntas träda i kraft förrän tidigast 1 januari 2017. Något mer än detta uttrycks ej från regeringen.

Kommentar

Föga förvånande låter några förändrade regler i detta avseende vänta på sig. Utredningens förslag har i många delar fått mycket kritik från remissinstanserna. Man kan förmoda att regeringen även avvaktar vad som framkommer i det s.k. BEPS-projektet som pågår inom G20/OECD där det förväntas nya regler och rekommendationer som berör bl.a. ränteavdrag. Här är meningen att förslag ska komma senare under 2015 med i så fall ikraftträdande framgent. Sverige kan såsom del av OECD rimligen ej avvika från de regelverk som framkommer ur nämnda projekt utan kommer med all sannolikhet återkomma med interna ränteavdragsbegränsningsregler som ligger i linje med vad BEPS-projektet kommer fram till.

Magnus Wickström