Fondförsäkring med 1% risk anses som kapitalförsäkring

Skatterättsnämnden har i ett nyligen meddelat förhandsbesked ansett att en fondförsäkring, med en risk för försäkringstagaren uppgående till 1 procent, utgör en kapitalförsäkring.

Bakgrund

En person avsåg att påbörja ett sparande på lång sikt i en svensk fondförsäkring. Försäkringen utgjorde en livförsäkring i form av en kapitalförsäkring. Försäkringsgivaren, ett bolag, hade Finansinspektionens tillstånd sedan många år att bl.a. erbjuda livförsäkring anknuten till värdepappersfonder.

Försäkringskapitalet placeras i fonder vilka försäkringstagaren väljer. Det kan ske utbetalning från försäkringen med antingen engångsbelopp eller periodiskt, dock ej med kortare försäkringstid än fem år. Genom återköp kan även normalt förtida utbetalning ske av försäkringskapitalet i sin helhet eller delvis.

Avlider den försäkrade sker betalning endast av 99 procent av då aktuellt försäkringskapital till förmånstagare eller dödsbo. Årliga försäkringsavgifter uppgår till 0,3 procent av försäkrat kapital samt fast avgift om 60 kr.

Frågan är om denna fondförsäkring ska ses som en kapitalförsäkring inkomstskattemässigt eller om försäkringstagaren ska beskattas som om denne själv direkt äger fondandelarna vilka är kopplade till försäkringen?

I en dom från högsta instans, RÅ 2008 ref. 54, ansågs ett utländskt försäkringsavtal med lågt riskinnehåll ej utgöra en livförsäkring. Denna dom har lett till osäkerhet om hur livförsäkringsprodukter med lågt riskinnehåll ska behandlas inkomstskattemässigt.

I detta fall anser dock den sökande att aktuell fondförsäkring lever upp till villkoren för att ses som en kapitalförsäkring inkomstskattemässigt. Skatteverket instämmer i detta.

Skatterättsnämndens förhandsbesked

Enligt 58 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL) avses en kapitalförsäkring utgöra en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring. Det finns ej någon definition av livförsäkring i IL.

I försäkringsrörelselagen (FRL) kan man finna att försäkringsklass III avser försäkring där utbetalning är beroende av en persons eller flera personers liv, giftermål eller födelse och som är anknuten till fonder vilka förvaltas av den som har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder eller till specialfonder vilka förvaltas av den som har rätt att förvalta specialfonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (fondförsäkring).

Skatterättsnämnden har inhämtat yttrande från Finansinspektionen för att få dess syn på om fondförsäkringen kan utgöra sådan livförsäkring som framgår av FRL.

Efter diverse resonemang avslutar Finansinspektionen som följer:

”Enligt Finansinspektionens bedömning är det rimligt att ha en symmetrisk syn på riskinnehållet i försäkringar med positiv respektive negativ risk. Det kan konstateras att den aktuella försäkringsprodukten har ett litet riskinnehåll. Riskinnehållet är dock inte så litet att det finns anledning att ifrågasätta om produkten utgör försäkring i försäkrings-rörelserättslig mening. Mot denna bakgrund gör Finansinspektionen bedömningen att den i ärendet aktuella försäkringsprodukten är sådan försäkring som anges i 2 kap. 12 § III (FRL).”

I äldre praxis gällande utländska kapitalförsäkringar har en risk för försäkringsgivaren om en procent ej ansetts hindra att bedömda avtal var att se som avtal om livförsäkring inkomstskattemässigt (RÅ 1994 not. 19 och 20). Regeringsrätten delade i bägge fall Skatterättsnämndens bedömning och fastställde förhandsbeskeden. I Skatterättsnämndens motiveringar anges att Finansinspektionen ansett att det var fråga om avtal om livförsäkring och att stöd saknades för att inkomstskattemässigt ge försäkringsbegreppet en annan innebörd.

Då återstår frågan om man ska ha en annan syn i här aktuellt fall där riskmomentet i en svensk kapitalförsäkring är lika stort men där risken åvilar försäkringstagaren och inte försäkringsgivaren.

Av ovan nämnda besked från Finansinspektionen i detta ärende framkom att en procents riskinnehåll av försäkringskapitalet är tillräckligt för att fråga är om en försäkring. Vidare bör synen, enligt inspektionen, vara lika oavsett om risken löper på försäkringsgivaren eller försäkringstagaren. Således är fondförsäkringen i detta fall sådan livförsäkring som avses i 2 kap. 12 § III FRL.

Har då nämda 1994 års inkomstskatterättsliga praxis påverkats av senare HFD-domar?

Under senare år finns två fall där Regeringsrätten har berört innebörden av tillräckligt riskinnehåll (RÅ 2008 ref. 54 och RÅ 2010 ref. 51). Bägge fall gällde svenska företagare vilka tecknat kapitalförsäkring i livförsäkringsbolag på Bermuda.

I RÅ 2008 ref. 54 var det fråga om ett riskåtagande från försäkringsgivaren på 0,1 procent av kapitalet som investerats samt en årlig avgift om 1,2 procent av samma värde. Regeringsrätten bedömde att avtalet ej utgjorde en livförsäkring.

I RÅ 2010 ref. 51 fann Regeringsrätten att försäkringsmomentet utgjorde en procent av investerat kapital om 100 000 kr. Här framgick ej om det var försäkringsgivarens eller försäkringstagarens risk. Trots det faktum att försäkringen i stort sett var i avsaknad av försäkringsmässigt värde fann Regeringsrätten att det ej fanns tillräckligt stöd för att anse att verklig innebörd av avtalet var något annat än vad som i handlingarna formellt gavs uttryck för. Dock innebar i det rättsfallet en tillämpning av skatteflyktslagen att beskattning skulle ske bortsett från att det var fråga om kapitalförsäkring.

Enligt Skatterättsnämnden är 1994 års fall inkomstskatterättsligt alltjämt gällande rätt. Det innebär att det är FRL som utgör grund för vilken inkomstskatterättslig bedömning karaktären på en försäkring resulterar i.

I här aktuella fall ska följaktligen fondförsäkringen betraktas som en livförsäkring (kapitalförsäkring) vid inkomstbeskattningen.

Kommentar

Noteras kan att även om 1 procents riskmoment enligt Skatterättsnämndens slutsatser i detta fall leder till att frågan är om en kapitalförsäkring även inkomstskattemässigt utesluter det ej att inte frågan om skatteflykt kan bli tillämplig, såsom exempelvis skedde i ovan nämnda 2010 års fall. Dock var det där fråga om helt andra omständigheter än i här aktuella fall.

Detta förhandsbesked är överklagat av Skatteverket som genom prövning i HFD önskar fastställelse av förhandsbeskedet då Skatteverket instämmer i sökandens bedömning.

Nu återstår att avvakta HFD:s dom i detta ärende.

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked här (dnr 77-13/D)