Frivillig moms vid uthyrning till s.k. popup-butiker

Ett bolag hade begärt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden och ville ha svar på om kravet på stadigvarande användning i reglerna om frivillig moms, är uppfyllt vid korttidsuthyrning av två lokaler som skulle användas som s.k. popup-butiker. Nämnden ansåg att bolagets avsikt var att kontinuerligt under en längre tid hyra ut lokalerna i momspliktig verksamhet och fann därför att uthyrningen uppfyllde kravet om stadigvarande användning, trots att respektive hyresgäst skulle hyra under en kortare tid. Detta innebär alltså de två uthyrningarna kunde omfattas av frivillig moms. Förhandsbeskedet är överklagat av Skatteverket.

Bolaget avsåg alltså att hyra ut två stycken lokaler som skulle användas som s.k. popup-butiker. Den ena lokalen, som var frivillig momsad sedan tidigare, skulle hyras ut med en avtalad hyrestid om tio dagar till en månad till olika momspliktiga företag. Den andra lokalen, som inte var frivilligt momsad sedan tidigare, skulle hyras ut med en avtalad hyrestid om en månad till olika momspliktiga företag.

Frågan som bolaget ville ha svar på var om kravet på stadigvarande användning i reglerna om frivillig moms var uppfyllt. Bolaget ansåg att det var fallet och detta oavsett kontraktstidens längd eftersom bolagets avsikt likväl var att lokalerna skulle hyras ut för stadigvarande användning. Skatteverket (SKV) ansåg att den första lokalen, som sedan tidigare omfattades av frivillig moms, uppfyllde kravet på stadigvarande användning även om ett nytt hyresavtal ingicks för en kortare period. Däremot ansåg inte SKV att detta krav var uppfyllt avseende den andra lokalen när en fastighetsägare för första gången ville låta en lokal omfattas av frivillig moms.

Enligt Skatterättsnämnden framgår det av förarbetena att innebörden av kravet på stadigvarande användning är att fastighetsägarens avsikt ska vara att kontinuerligt under en längre tid hyra ut fastigheten för användning i momspliktig verksamhet. Enligt nämnden framgick det av omständigheterna att bolagets avsikt var att just kontinuerligt under en längre tid hyra ut lokalerna i momspliktig verksamhet och detta trots att respektive hyresgäst enligt hyresavtalen skulle hyra lokalen endast under en kortare tid samt att en av lokalerna inte tidigare hade hyrts ut. Uthyrningarna fick därmed enligt nämnden anses ske för stadigvarande användning.

 

Kommentar

Enligt Skatterättsnämnden är det alltså möjligt dels att bli frivilligt skattskyldig för en lokal även om den första uthyrningen är mycket kort och dels att ha mycket korta uthyrningar utan att den frivilliga skattskyldigheten upphör för lokalen. SKV anser enligt sitt yttrande att hyresperioden kan var så kort som tio dagar förutsatt att det rör sig om en redan frivilligt momsad lokal. Någon nedre gräns för hyresperioden ges inte men vår uppfattning är att 10 dagar inte är en minimigräns.

Man bör dock vara uppmärksam på att förhandsbeskedet endast avser de fall då den uthyrda ytan enbart är avsedd att hyras ut till momspliktiga hyresgäster dvs inte en yta som är avsedd att växla användning från exempelvis mellan uthyrningsyta och gemensam yta. I förhandsbeskedet gör dock SKV precis som tidigare skillnad på om uthyrningen avser en lokal som sedan tidigare är frivilligt momsad eller inte. SKV har också överklagat förhandsbeskedet.

 

Christian Merseburg och Viktor Blomberg