Nedsättning av utgående moms utan kreditfaktura

Kammarrätten har inte ansett kreditfakturor nödvändiga för nedsättning av utgående moms i ett fall där originalfakturor med moms aldrig hade utfärdats.

Ett bolag hade sålt skolkataloger till privatpersoner. Bolaget utfärdade inga fakturor till kunderna eftersom dessa var privatpersoner och krav på faktura därför saknades. Istället skickade bolaget ut inbetalningskort till kunderna. Inbetalningskorten innehöll inte tillräcklig information för att anses utgöra fakturor. Priset för skolkatalogerna var fastställt till 85 kr inkl. moms. Priset påverkades således inte av vilken momssats skulle tillämpas.

Bolaget redovisade och betalade in moms om 25 procent. I efterhand insåg bolaget att moms om 6 procent rätteligen skulle ha redovisats. Bolaget yrkade därför nedsättning av redovisad utgående moms med mellanskillnaden mellan 25 procents moms och 6 procents moms (20 respektive 5,66 procent av priset).

Kammarrätten fann det trovärdigt att bolaget inte hade ställt ut fakturor utan endast inbetalningskort. Kammarrätten fann därför att det inte fanns något belopp som felaktigt hade angivits som moms i fakturan. Eftersom det inte fanns några fakturor med specificerade momsbelopp så ansåg kammarrätten att det saknades skyldighet för bolaget att betala in ett högre momsbelopp än 5,66 procent av priset (d.v.s. 6 procents moms). Några kreditfakturor kunde därför inte krävas för att bolaget skulle kunna sätta ner sin utgående moms.

 Kammarrätten i Jönköpings dom den 26 mars 2015, mål nr. 996–999-14

 

Kommentar

Enligt vår mening klargör kammarrättens dom att kreditfakturor endast behöver utfärdas vid nedsättning av redovisad utgående moms på försäljning till privatpersoner i det fall originalfakturor med momsbelopp har utfärdats för försäljningen. I annat fall kan redovisad utgående moms på försäljningar till privatpersoner sättas ner utan att kreditfakturor utfärdas.

Man kan jämföra målet med Högsta förvaltningsdomstolens dom den 16 december 2013, mål nr. 6409-12 där kreditfakturor krävdes för att kunna sätta ner utgående moms på försäljning av hörlurar till privatpersoner. I Högsta förvaltningsdomstolens mål hade dock originalfakturor med moms ställts ut.

Det är idag oklart om kammarrättens dom kommer att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Martin Carlsson

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79