Finansdepartementets förslag inför budgetpropositionen 2016

Finansdepartementet har idag kommit med ett pressmedelande om vissa skattefrågor inför budget propositionen för 2016. De frågor som berörs är höjd beskattning på investeringssparkonton, kapitalförsäkringar, ROT- och RUT-avdrag och höjda bränsleskatter.

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och kapitalförsäkring

Beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring bygger på en schablonavkastning som motsvarar statslåneräntan. Avkastningen på de typer av tillgångar som kan förvaras på kontona överstiger dock statslåneräntan vilket medför att sparandet är skattemässigt gynnat i förhållande till konventionell kapitalbeskattning. Under de senaste åren har kraftigt fallande statslåneräntor gjort sparformerna ännu mer gynnade. För att den schablonmässigt beräknade avkastningen bättre ska spegla den faktiska avkastningen föreslås att schablonavkastningen beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. För att skatten inte ska bli för låg vid en mycket låg statslåneränta ska schablonavkastningen dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 2 miljarder kronor 2016.

Justeringar av ROT- och RUT-avdragen

Taket för RUT-avdraget sänks till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. Vidare ska RUT-avdraget inte omfatta matlagning och mer avancerat städarbete såsom rengöring av inomhuspool. ROT-avdragets subventionsgrad sänks från 50 till 30 procent.

Matlagning tas bort ur RUT-avdraget då det kommit att omfatta avancerad matlagning utförd av professionella kockar och anlitande av bartenders. Begränsningen av avdraget för städ- och annat rengöringsarbete innebär att avdraget fokuseras på städning av mer vardaglig karaktär. Ett lägre tak för RUT-avdraget är fördelningspolitiskt motiverat då det därmed riktas till mer genomsnittliga hushålls behov.

ROT-avdraget har blivit mycket kostsamt. Kostnaden för skattereduktionen beräknades vid införandet i slutet av 2008 bli 3,6 miljarder kronor för 2009. För 2014 uppskattar Skatteverket att de betalat ut ca 17 miljarder kronor.

Tidigare ROT-avdrag på 90- och 00-talet har haft en subventionsgrad på 30 procent. Begränsningarna av RUT-avdraget och den sänkta subventionsgraden för ROT-avdraget innebär en förstärkning av de offentliga finanserna.

Förslagen beräknas sammantaget öka skatteintäkterna med 5,77 miljarder kronor 2016.

Höjd skatt på bensin, diesel och flytande biodrivmedel

I promemorian föreslås att energiskatten på bensin och diesel höjs med 44 respektive 48 öre per liter, utöver den årliga omräkningen med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex. Energiskattebefrielsen för flytande biodrivmedel minskas. Skogs- och jordbruket kompenseras för skattehöjningen på diesel.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och bedöms sammantaget öka skatteintäkterna med 4,14 miljarder kronor 2016.

Sara Andersson

 

Kontakt
Sara Andersson
073-364 85 14