HFD ändrar förhandsbesked om investeringssparkonto

Fondandelar noterade på Irish Stock Exchange anses upptagna till handel på en reglerad marknad enligt lagen om investeringssparkonto. Följaktligen ändrar Högsta förvaltningsdomstolen förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden.

Förhandsbesked hos Skatterättsnämnden hade inlämnats av sökanden som avsåg att investera i en utländsk fond som kan investera i bland annat råvaror eller fastigheter. Andelarna saknar rösträtt och inlösen kan ske varje kvartalsskifte. Andelarna i fonden är noterade på en utländsk börs men den handel som förekommer sker genom nyteckning eller inlösen hos fonden. Skatterättsnämnden kom fram till att andelarna i fonden inte utgör sådana investeringstillgångar som kan innehas på ett investeringssparkonto (ISK).

HFD instämmer inledningsvis i nämndens bedömning att andelarna i fonden utgör finansiella instrument. Frågan är då om andelarna ska anses upptagna till handel på en reglerad marknad i den mening som avses i lagen om investeringssparkonto.

Enligt HFD bör bedömningen enbart göras utifrån vad som gäller enligt den näringsrättsliga regleringen för denna form av marknadsplats. Avgörande för bedömningen om ett finansiellt instrument är en investeringstillgång enligt 6 § 1 lagen om investeringssparkonto blir därmed om en reglerad marknad har tagit upp det finansiella instrumentet till handel. Sökanden uppgav i sin ansökan som förutsättning att andelarna är noterade på Irish Stock Exchange och att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Av 2 § andra stycket lagen om investeringssparkonto framgår att termer och uttryck som används i lagen också omfattar motsvarande utländska företeelser. Finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Irland kan därför utgöra investeringstillgångar enligt 6 § 1, anför HFD. Av detta följer att andelarna i fonden ska anses vara upptagna till handel på en reglerad marknad i den mening som avses i bestämmelsen. Andelarna i fonden utgör därmed investeringstillgångar om de innehas på ett investeringssparkonto och förhandsbeskedet som Skatterättsnämnden lämnat ska ändras i enlighet med detta.

Vad gäller frågan om andelarna i fonden är sådana tillgångar som ska utgöra underlag för schablonintäkt enligt 42 kap. 43 § första stycket inkomstskattelagen (IL) förföll denna fråga i Skatterättsnämnden som följd av dess besked på den fråga som nu HFD ändrat. Huruvida fondandelarna är sådana tillgångar som ska utgöra underlag för schablonntäkt enligt 42 kap. 43 § första stycket IL är därmed obesvarad av HFD. Sökanden har möjlighet att utifrån beskedet i denna dom från HFD åter vända sig till Skatterättsnämnden för förhandsbesked i denna del. Såväl sökanden som Skatteverket var av uppfattningen att fondandelarna inte skulle utgöra underlag för schablonintäkt.

Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 3052-14)
Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 100-13/D)